[ ונילא בותכ   | ףד חלש   | טא'צ בירעמ   | הרבחה תודוא   | הרזע   | םישורד   | בירעמ חול  ]    רבמבונב 7 ,ישילש םוי תרודהמ

בירעמב שפח
רעש
תושדח
םיקסע
ןוהה קוש
ץראב
קט ייה
טרופס
םויה
יאנפ
תועד
םיקסע ןיזגמ
קזבמ

ץראב<<קשמב

ףותישל תונויער ויה :8200 תדיחי דקפמ
ושמומ אל םה ךא - יחרזאה קושה םע הלועפ

ןגכ לייא תאמ
תחירב לע בירעמ םע הנושארל רבדמ ,ןיעידומה ליח לש תיתרקויה הדיחיה דקפמ ,'ב ל"את
תוחומ


דוק םשב הרדהתהש ,םיבשחמב תוניוצמ דודיעל הנושארה תיתנשה תורחתה המייתסה לומתא
רמגה בלשלו ,ןוכיתה ליגב רעונ ינב 2,000-כ ופתתשה תורחתה לש םדקומה בלשב ."ורוג"
תוסחה ינתונ ןיב .עוראל תוסחה ינתונב היה םעפה שודיחה ,םלוא .רעונ ינב 175 ועיגה
הערתהה תדיחי ,8200 תדיחיל הנווכהו ,ןיעידומה ליח תא הנושארל אוצמל היה ןתינ
לשTIM טקיורפו הילצרהב ימוחתניבה זכרמה ,ןידלא תרבח דצל ,ןיעידומ ףגא לש ףוסיאהו
.לוהינב תוניוצמ דדועמש ,ןוינכטה

(שיגדהל יואר ,להקב בשי) םויסה סקטב ףתתשהש ,8200 לש יחכונה הדקפמ ,'ב ל"את
.בירעמ תולאשל תונעל הנושארל םיכסה

?תורחתה ירחואמ דמועש ןויערה המ

אוה רותיאה .יתוכיא םדא חכ רתאל תבייח איה ,היתומישמב דומעל לכות הדיחיהש ידכ
חכל תושיגנ רוציל ידכ ונאצמש םיכרדה תחא וזו יתריציו יביטקא תויהל ךירצש ךילהת
.הדיחיה לש רותיאה תייסלכוא תרגסמב תויהל לכויש ,םדא

?וזה היעבה םע םידדומתמ םתא ךיא ,ל"הצמ תוחומ תחירב תמייקש דוס אל הז

ראשיהל םיצורש םישנאה רפסמ .ןיוצמ םדא חוכ ריאשהל םיחילצמ ונחנא הדיחיב ונלצא
ליג ביב ס ,םייניבה יגרדב איה רתוי השקה היעבה .הב םימייקש םינקתהמ לודג הדיחיב
,ידעלבה ביכרמה אל אוה רכשהש רוכזל ךירצ לבא ,תמייק יטרפה קושה לומ תורחתה .30-ה
.םירחתמ םהל ןיא הדיחיב םיתרשמל םיקפסמ ונחנאש םירגתאהו ןיינעה תומר

?ילכלכ יותיפ לע םירבדמ ונחנא ,תאז לכבו

רובס טלחהב ינא .םמצע תא םיחיכומ ןתונ אבצהש םיצירמתהו תושדחה תורישה תוינכות
תא ול שי ,תורישה יאנת תאו הדובעה תביבס תא רפשי אבצה םא .תושעל המ דוע אבצל שיש
החירב - ןזואמ ךילהת רצונ ךיא תוארל ךירצ .יחרזאה קושה לומ דדומתהל םילכה לכ
רובע םלשל וכרטצי ןה זא יכ ,תורבחב רבד לש ופוסב עגפת אבצהמ םדא חוכ לש תמדקומ
.הדיחיב םהלש תורישב םירבוצ םישנאהש ןויסינה

היהי דיתעבו ונממ םיאצויש תונויערל ףתוש אוהש םיוסמ ןפואב עבקי אל אבצהש עודמ
?םיחוורב םג ףתוש

ויהו םייחרזא םיטקיורפב אבצה לש תופתתשה לש תונויער רפסמ לע ונרביד הדיחיב ונחנא
ויה ולא לבא ,ירב הנרוא ר"ד ,רבעשל תישארה תינעדמה םע ךכ לע רבדל תונויסינ
לולע םיחוורב תופתתשה לש הזכ לדומ יכ ,טושפ אל הזש רוכזל ךירצ .רסוב תונויער
.ל"הצ לש םיכרעב עוגפל


תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved