'ג םוי
10.9.2002
3296 ןויליג  הטילחה :רדגה תא הצוח טפוסורקימ
  סקוניל הלעפהה תכרעמב ךומתל
  יקסבוזילב יבא
  רובעל הטילחה טפוסורקימ ,תויתורחת יטנא תולבגה דגנכ התדמע לע תשקיע הנגה לש םינש רחאל
  תוכרעמב שומישל םירבועה םיימואלניבה םינוגראהו תולשממה לש םרפסמ לדגש לככ .ינשה דצל
  .םהילא תפרטצמ טפוסורקימ םג ,חותפ דוק תולעב םיתרש
  הלחה טפוסורקימ .סקוניל הלעפהה תכרעמ םע טרפבו ,"חותפה דוקה" םויא םע תעכ תדדומתמ הרבחה
  הריחבה תויורשפא תא ריבגהל המזויל תארוקה ,הנכותה ףנעמ תורבח לש הצובק תובגל הנורחאל
  תורבחל תויקסעה תונכותה םוחתב דוחייב תורחתה תא ריבגהל תשקבמ הצובקה .הנכותה םוחתב
  .תונטק
  וארי תוחוקלה ,טפוסורקימ לש תונולחה תביטחב יגטרטסא יארחא ,ןוטסויה רטיפ רמוא ,תאז םע
  סקונילב שומישה תא תופחודה תונידמה תחא איה ןיס ,וירבדל .סקוניל לש תולבגמה תא ושיגריו
  תונידמ .יניסה קושב תיטננימוד היהת וא היצלופינמ השעת תחא הרבחש הצור הניא איהש םושמ
  טפוסורקימ לע ,ךכיפל .דרפסו הינמרג ןה הלשממה תודיחיב סקונילב שומישה תא תודדועמה תופסונ
  .הלשמ סקוניל תסרג חתפלו הבושתה תא תתל   

   


  :'פורג ןשיימרופניא הגי'ג לש ריכבה PC -ה טסילנא ,הלרדנא בור
  שחרתת ימלועה PC -ה קושב תוששואתה
  2004 תנשב םדקומה לכל
  יקסבוזילב יבא
  קר לידגהל םייופצ םינוגראהו ,2003 תנש ךלהמב שלח תויהלו שדשדל ךישמי ימלועה PC -ה קוש
  בור ריכבה טסילנאה שדח הדובע ריינב ךירעמ ךכ ,2002 תנש תמועל םהלש שכרה יביצקת תא טעמב
  .'פורג ןשיימרופניא הגיג' תימואלניבה ץועייהו רקחמה תרבחמ ,הלרדנא
  ןכתייו ,2004 תנש תארקל קר שחרתת ימלועה PC -ה קושב תיתועמשמ תוששואתה יכ הפוצ הלרדנא
  ולוחי תוששואתהל דע יכ ,הלרדנא הפוצ ,ליבקמב .2005 תנשל דע החדית ףא וזכש תוששואתהש
  ןפואב םצמטצי םילודגה םינרציה רפסמ יכו ,קושב םיליבומה םינרציה תפמב םייטמרד םייוניש
  תורשבמ 'רפסה תיבל הרזחה' תפוקת תרגסמב רתויב תושלח תוריכמ יכ הלרדנא ןייצמ דוע .יטסרד
  .םילודגה PC -ה ינרצי לש יעיברה ןועברה תואצותל תוער
  תנשש ירה ,ימלועה PC -ה קושב יתועמשמ עוריא וא יטמרד הנפמ לוחי םא אלא יכ ךירעמ הלרדנא
  ,תילכלכ תוששואתהל ןמיס לכ הארמ וניא יללכה קושה" .וז היישעתל תפסונ השק הנש היהת 2003
  ,ליבקמב" .הלרדנא רמוא ,"תוכומנ תויהל וכישמי םידיינו םיינחלוש םיבשחמ לע תואצוהה םג ךכיפלו
  ,תופסונ הפועת תורבח דצמ לגר תטישפ וא ברעמב רורט תפקתה ,ןוכיתה חרזמב טקילפנוק תוחתפתה
  ."םידיינ םיבשחמ לש תושיכרל ךכמ האצותכו ,תורייתהו תועיסנה תיישעתל תפסונ הכמל ואיבי
  טפוסורקימו לטניא - PC -ה קושב תויזכרמה תוינרציה יתש לש ןהירצומל שוקיבה יכ הפוצ הלרדנא
  יביסרגא קוויש עסמב םישדוח רפסמ ךותב אצת לטניא יכ ךירעמ הלרדנא .ידמל שלח תויהל ךישמי -
  רואל תאז ,היישעתב ןוויכ יונישל איבהל תלגוסמ הניא הדבל לטניא יכ רובס אוה םלוא ,דחוימב
  .רבעב םימוד קוויש תועסמ לש רתויב תלבגומה םתחלצה
  תא לוטית 'סרטויפמוק לד' תרבח ,תיחכונה המגמה רואל יכ ,הלרדנא הפוצ םילודגה םיקפסה םוחתב
  .2003 תנש תליחתב וא 2002 תנש ףוסב ימלועה םיבשחמה קוש תא ליבותו ,HP תרבחמ הרוכבה
  ,ליבקמב .HP לש הנובשח לע רקיעב ,םירכינ קוש יחתנ הל האיבמ לד הזירכהש םיריחמה תמחלמ"
  ,וז הרבח יכ הארנ .הצוחה התוא תוקחודו ,מבי תרבחמ םילודג קוש יחתנ תוחקול וללה תורבחה יתש
  ."הז קושב תינקחש הניא רבכ ,PC -ה קושב תיטננימודה הטילשה התייה םעפש
  ןיידעש ,ינכרצה רזגמה טעמל ,קושה ירזגמ לכמ תמלענ וז הרבח יכ ,הלרדנא רמוא ,לפא תרבח יבגל
  ךלהמב םיזוחא 2 -ל תחתמ לא חנצי לפא תרבח לש קושה חתנ יכ הפוצ הלרדנא .הירצומ תא שכור
  x86 תיגולונכט תא ץמאל לפא תא בייחת לטניא תרבח לומ לא תינכט תותיחנ יכו ,2003 תנש
  בושחמה קושב AMD תרבח לש התוקזחתה תא הלרדנא הפוצ ,ליבקמב .2003 תנש ףוסל דע היבשחמל
  AMD תורבח לש ןגוזימל םיהובג םייוכיס םימייק יכ ךירעמ ףא אוהו ,לטניא ןובשח לע יקסעב
  .לטניאל תיביטקרטאו הקזח הביטנרטלא ווהי וידחי רשא ,'הטמסנרט'ו

  סטרופנוק הדוהי םויה רדס לע

  םירתוימ םימויא
  ,והינתנ הרש המייקש תיטרפ החיש ךותמ םסרופמה טוטיצה תא םינותיעה תורתוכ ומסרפ גחה ברע
  הסחייתהב ,הרמא והינתנ .ןורש הנחמל ךייש םויכו הלעב יכמותמ רבעב ,דוכיל ליעפ םע ,לש ותשא
  .ץראה תא בוזעיש ףידע רחביי אל םא יכ ,הלעבל
  ןוידב יכ ןעטנ ובש ,םיפסכ ילהנמ לש םורופ םעטמ האציש העדוה םינותיעה וטטיצ ןכ ינפל עובש
  תא בוזעל ולקשי קט-ייה תורבח ,רפתשי אל קט-ייהה בצמ םא יכ םיחכונה וריהזה ,םורופב ךרענש
  טנרטניאה רתאב תוחפל) תיטסבמוב תרתוכ סבולג ררחש ,גחה ברע ,ישיש םויבו .ל"וחל רובעלו ץראה
  12 תועצמאב לארשיב תלעופה ,סקפייא ןוכיסה ןוה ןרקב להנמ ,רוטקריד ,תקרב ךונח לש ויפמ (ולש
  היהת אל םא" .םירלוד דראילימ 12 לש ןרק םיקיזחמה ,םלועה לכב םידבוע 150 ךותמ תועקשה יצעוי
  .תקרב םייא ,"לארשי תנידמב שפחל המ היהי אל סקפייאל ,הבוט קט-ייה תיישעת
  ,רכוז אלש ימל ,והינתנ .תדלומה תא שוטנל םויאה ןבומכ אוה וללה םיטוטיצה תשולשל ףתושמה
  רחאל דימ רחב וב קוסיע ,םלועב קט-ייה תורבחל ץעויכ ויקוסיעמ וידליו ותייער תא ער אל סנרפמ
  .הלשממ שארכ ודיקפת תא םייסש
  .ץראה תא םיבזוע םה טעמ דוע הנהש םינרותה םימייאמה ואצמיי דימת ,קשמב רבשמ שיש םעפ לכב
  ,"למשחה תא הבכמ ןורחאה" יגולותימה גשומה דלונ םימיה תשש תמחלמ ברע היהש לודגה ןותימב
  .רואה תא תובכל שקבתמ ג"בתנמ אצייש ןורחאה ילארשיה רמולכ
  רבעמ ףילחת שי ,ןאכ םישוע ונאש רבד לכל טעמכש ןיבמ עצוממ ילארשי לכו ,טעמ ונרגבתה זאמ
  היהש המ הזש ינפמ אלא ,ךכ לכ ילכלכ היה הזש ינפמ אל ,םינש ךשמב םיזופת ולדיג לארשיב .םיל
  .עגר ותואב תושעל
  תועש הלבמש ,תוימואלניב תורבחב דבועש ילארשי לכ .דיל הפפכ ומכ דחיב םיכלוה ל"וחו קט-ייה
  אוה ןשייקוליר .התיבה רזוח אוה ,תאז תורמל לבא .ל"וחב דובעל יותיפה תא בטיה ריכמ ,םיסוטמב
  םיבר םילארשי ."דבלב םינוק" לש ןקת לע אוה תעכו ,תונורחאה םייתנשב תופסונ תועש דבעש גשומ
  .תומרוז אל ןיידע םיל רבעמ תועצהה לבא ,ידנליז-וינה םולחה תא שממל םיצור
  הלשממהש אוה ןוכנ .תויומזי טעמכ ןיאש אוה ןוכנ .דואמ השק לארשיב קט-ייהה בצמש אוה ןוכנ
  בצמה םאש םויאה וא תפרוגה הנקסמל דעו ןאכמ לבא .םולכ םייתניב השוע אל לבא ,הברה תרבדמ
  .הקוחר דוע ךרדה ,לארשי תא בוזעתו היפינס תא רוגסת ןרקה ,ךשמיי
  לש 1011 ןויליג) ןקז-ןב ןו'ג תייחנהב ,הנשה שאר ברע ונמייקש ,ןוכיס ןוה תונרק ילהנמ חיש ברב
  רבשמה תפוקת אישב אקווד יכ ןוידב ופתתשהש תונרקה ילהנמ ונייצ ,(INFORMATIONWEEK
  יפסכב ןרוקמש ,תורז ןוה תונרק לש תויומזיו תועקשה ומשרנ ,םיצוציפהו םיצוציקה ימיב ,ץראב
  בטיה תועדוי ,סקפייא ומכ ןרק ללוכ ,ל"וחב תולודגה תונרקה :ןיטולחל הרורב הביסה .םירז םיעיקשמ
  קט-ייה שיא לכב יוצמה תומזיה עונמו ,ץראב םייקה עדיה אוה ילארשיה קושה לש ףסומה ךרעהש
  .לילכ וקספ אל םיסויגהו ,ומק בושו ,ולפנו ומק םיפא-טראטס .ינש
  ,תונרקה םגש המודו ,ונתאמ דחא לכ לע עיפשמ אוהש ומכ תונרקה לע עיפשמ יללכה בצמהש ןבומכ
  תועקשהב רתוי רהזיהל ,ךירצשכ זרבה תא רוגסל םויכ תודמול ,ידמ החותפ די םע העובה ימיב ויחש
  ,ןכל .ולא תונרקל תדמצומש הלימ םתס הניא איה ןוכיס .רתוי םישק םימיל תוברזר לע רומשלו
  םייתנשב השק תצקש ינפמ קר ץראה תא בוזעל םויא תדבוכמ ןוכיס ןוה ןרקב רוטקריד יפמ עומשל
  .דבוכמ אלו םיענ אל הז ,תונורחאה
  ןוה תונרק .ףנעה בצמ יבגל ויחותינו ,תקרבל שיש תורחאה תונעטה תא רתוס אל ןבומכ הז לכ
  רשעל ןתוליעפ תכראהל היצפוא תמייקו ,םינש עבש לש הפוקתל ומקוה ,תוחפל לארשיב ,ןוכיסה
  תיללכה הריוואה חיש ברב םג לבא ,רוגסל הנצלאת ןקלח ,תונרקה הנבמב םייוניש ונכתי .םינש
  .הדובעה תרגסמב ל"וחל רתוי סוטנ םא םג ,"ץראב םיראשנ ונחנא" ,לכה תורמלש התייה
  .העוט ינא םא יתוא ונקת

  yehudak@enet.co.il   


  פ"ומה קוח תא בכעל רסמ ןמחל תטלחה לע ס"מתב המהדתו םעז
  ןקז-ןב ןו'ג
  ,הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה לש התטלחה לע המהדתבו םעזב לומתא וביגה ס"מתה דרשמב
  .שדחה פ"ומה קוח רושיא תא בכעל ,רסמ ןמחל הדיוד
  רסמ ןמחל .קוחה רושיא ךילהת לכ תא הז בלשב בכעל רחסמהו היישעתה דרשמל התרוה רסמ ןמחל
  ,קוחה חורב עגפי רבדהש ששח שיו ,םייוניש ידמ רתוי וב וסנכוה תסנכב רשוא קוחהש זאמ יכ הנעט
  םיטפשמה דרשמ גיצנש םושמ ,העיתפמ הבוגתה יכ לומתא ורמא ס"מתב תורוקמ .ברעתהל הילע ןכלו
  .ולש תויוגייתסה תורוכז אלו ,אשונב הנדש תסנכה תדעו ינויד לכב ףתתשה
  עבוקה ,ףיעסה איה תצפושמה ותנוכתמב קוחה לש תויעבהמ תחאש ורסמ םיטפשמה דרשמב םימרוג
  דרשמב .לארשי לש הלכלכה לש ףסומה ךרעל טקיורפה לש המורתה יפ לע ןתניי קנעמה הבוגש
  העמשוה המוד הנעט .ודדחל שי ןכלו ,ידמ םיבחר םישוריפל ףושחה ,ינללוכ ףיעס רבודמ יכ םינעוט
  .ל"וחל עדי תרבעה ףיעס יבגל
  ,תיטפשמ-תינכט איה רסמ לש התוברעתה יכו ,רבד לש ופוסב רובעי קוחה יכ וכירעה ףנעב םימרוג
  .ךכל תדחוימ תוסחייתה וא הבוגתב ךרוצ ןיא ןכלו
   
  :תוכרעמו הנכות לעיב תוריכמו קוויש ףגא להנמ ,ןהכ ןועמש
  רתלאל םיקהלו רבמטפסב 11 -ה יחקל תא דומלל שי
  םוריח תעשל יזכרמ חוויד זכרמ
  וקפוהש םיחקלה רואל יכ רמוא ,תוכרעמו הנכות לעי תרבח לש תוריכמהו קווישה להנמ ,ןהכ ןועמש
  תרבעהל (Contact Center) תרושקת זכרמ רתלאל םיקהל שי ,2001 רבמטפסב 11 -ה יעוריאמ
  .םוריח תעשב תידיימ היצמרופניא
  םוקמב םקוממ תויהל ,טנרטניאו תיטוחלא ,תיווק תרושקתב דיוצמ תויהל בייח הזכ זכרמ ,וירבדל
  תא .יוניפה ידקומ לכמו עוגיפה ירתאמ תיטנבלרה היצמרופניאה לכ תא זכרלו ,חטבואמו יזכרמ
  תעבונה םיבצעה תטירממ ענמיהל ךכבו ,טנרטניאה תשר תועצמאב םג לבקל ןתינ היצמרופניאה
  .םוריח עוריא לכב תשחרתמה ,םיווקה םינופלטהו םיירלולסה םינופלטה תותשר תסירקמ
  רשפאל תנמ לע לצנל שי לארשיב םויכ תמייקה תורישה יזכרמ לש היגולונכטה תא יכ שיגדמ ןהכ
  יתב לש םוריחה ירפסמ לכ ןיב רובעל ךרוצ אלל ,דחא יזכרמ םוקממ הנימז היצמרופניא לבקל רוביצל
  .ןוסאה רוזאב םילוחה

   


   


  ,בושחימ ת.מ.א תצובק ל"כנמ ,קחש אגרש םע
  רבמטפסב 11 -ב םיקסעה תדיעו תארקל
  תומייק תוינכות לע תשדוחמ הבישח השורד
  ?DRS/DRP - תינוגראה תודירשה םוחת לע 11.9 -ה יעוריא תעפשה יהמ
  םינוגרא ויה .תונוסאמ תוששואתהה םוחתב הבר העפשה התייה םהיתוכלשהלו הלא רורט יעוריאל"
  אלכ תוספתנש תומייק תוינכות לע תשדוחמ הבישחל ונאבה םתוא ,תמייק DRS תינכות ילעב םילודג
  ךא ,םייוביג השוע םנמא אוה יכ ררבתהש ,תולילב ןשי אלש םייוביג יארחאב ונלקתנ .תובוט קיפסמ
  .רתוי בוט ןגראתהל ךיא ונדמיל ול םימודו ותוא .ןוגראב םתוא רמוש
  םייוביגה תרימש םוקימ תפולחת ידי לע DRS -ב םוצע רופישל רחא ןוגרא ונאבה ןטק ץמאמב"
  .רחא ןוגרא םע םירתא ןיב תללוכה ,DRS -ה תכרעמו
  ,םהמ תוששואתהלו תונוסאל תונכומה םוחתב דעצ דוע תכלל םישנאל םרוג 11.9 -ה יכ רמול ןתינ"
  ."ךירצש המ תא דבל םישוע אלו דבל םיררועתמ אל םה - םתוא ררועל ךירצ .תיטמוטוא אל לבא

  ?םינוגראב DRS/DRP -ה אשונל יארחא ימו ,עבונ הז הממ
  ,ר"מנמ לש ןיינע אל הז DRS .םיקסע ילהנמלו IT ילהנמל תונוש הבישח תורוצ שיש ךכמ עבונ הז"
  ,ןוסאמ תוששואתה לש תועמשמה תא ןיבמה ,ןוגראה להנמ .םיביצקתל תונוש תויופידע שי ול רשא
  ןיבהל הכירצ הריכבה הלהנהה .ר"מנמה לש אל ,ל"כנמה לש יבייבה הז DRS .ךכל ביצקתה תא הצקמ
  ."ןיינב תוטטומתהל הווש עדימ תכרעמ תוטטומתהו ,ןוגראה תא תישממ תנכסמ הנוכנ אל תוכרעהש

  ?תיקסע אטבתמ הז םאה
  אל הז יוביגש ןוכנ .ERP ללוכ - רחא טקייורפ גוס לכ רשאמ יוביג יטקייורפ רוכמל רתוי םויה לק"
  .םילופכ םיאלמ תונורתפו םיבאשמה לכ ,יפילח רתא ךירצ אלמ DRS -ל .הזב ליחתמ הז לבא ,לכה
  ."תוחפ תצק םיאור םיקנבב .הבר תוליעפו תועדומ ךכל שי םוקלטה תורבחב

  ?םוחתל ךלש תיזחתה איה המ
  ."טאל תוזז תולהנהש תורמל ,DRS/DRP -ה ימוחתב תוליעפ רתוי הברה הארנ האבה הנשבש קפס ןיא"

  ?יאמצע וא Hosting -ב DRS/DRP :ףידע המ
  הידמה תרימשו יוביג לש תיסיסבה הסיפתהמ לחה ,DRS/DRP תונורתפ לש דואמ בחר םורטקפס שי"
  לכ אל יכ רוכזל שי .תוריש קפסל אל לוכי ןוגרא ןמז המכ - ןמזה דממ בושחש ןבומכ .קחורמ םוקמב
  האלמו הפיצר תוירושיק ללוכ ,האלמ תוריתי בייחש ימ .ינוחטב ףוג וא הינופלט תרבח ,קנב אוה ןוגרא
  םינימאמ ונא .אלמ םורטקפס שי הלא ןיב .DRS/DRP לש ןוילעה הצקב אצמנ ,םילופכה םירתאה ןיב
  םיקנב ,הקד ךות תוששואתה תובייח םוקלט תורבח :ולשמ הריהמ תוששואתה יכרצ שי ןוגרא לכלש
  .תיפסכה תלוכיה יפל םגו ,הריצעה תליבס תלוכיו קוסיעה גוס יפל םירחא םינוגראו ,העש ךות
  ךירצ אוה המר הזיאל ץועי ךירצ ןכלו ,ןוילעל ןותחתה וקה ןיב ומוקמ לע ומצע ןוחבל ךירצ ןוגרא לכ"
  ."עיגהל   


  ןוסאמ תוששואתהו ןוסחא תונורתפ ןתמב הלועפ ופתשי י'צאטיהו דמ
  ןוסחאל םירפושמ תונורתפ ןתמל דמ תצובק םע הלועפ ףותיש םכסה לע המתח סמטסיס הטד י'צאטיה
  .תורבחה יתש תוחוקלל ןוסאמ תוששואתהלו םינותנ
  תוכרעמ תא םקמל ,ןוסאמ תוששואתה תונורתפב םיניינועמה םינוגרא ולכוי עצומה ןורתפה תרגסמב
  .דמ תצובק לש םינגוממה םייעקרק תתה םינקתמב י'צאטיה תרצותמ םהלש ןוסחאה
  .יוסינו המגדה יכרוצל תשמשמ איהו ,למרכה תריט רתאב הנקתוה י'צאטיה תרצותמ הנושאר ןוסחא תכרעמ
  תולודגה םירעהו םיקסעה יזכרמל םייטפוא םיביס תשרב םירשוקמ דמ תצובק לש םיללכושמה םירתאה
  .ןוכיתה םיה תוצראל סוליטואנ דמ ימי-תתה לבכה ךרד םירשוקמ ינשה רבעה ןמו ,לארשיב
  םינוגרא םינמנ םילאיצנטופה תוחוקלה לע" ,דמ תצובקב IDC םוחת ל"כנמס ,קרב ןרע ירבדל
  ןורתפ ןהל שי רשא תורבחו ,תיקסע תויכשמה רשפאמה ,ןוסאמ תוששואתה ןורתפ םושייב םיניינועמה
  ןורתפה תא םשייל ולכוי ולא תורבח .ישארה רתאל תיסחי תיפרגואיג הברקב םקוממה םייק יוביג
  .םיחטבואמ םינקתמב שומיש ךות ,בחרנ יפרגואיג חטש ףיקיש ןוסא דגנכ ןמצע לע ןגהלו ידוחיי
  תא שי םהל .לארשיל ץוחמ םהלש יוביגה תוכרעמ תא םקמל םינינועמה תוחוקל םנשי ,ףסונב
  ."ןוכיתה םיה ןגא יבחרב דמ תצובק לש םיפסונ םירתאב תאז תושעל תורשפאה

   


   


  FAB 2 לעפמב םח םינותנ יוביגו ןוסחאל ללוכ ךרעמ םיקת ראואט
  תללוכ תיתשת םיקת ,תילארשיה םיבבשה תינרצי ,רוטקדנוקימס ראואט יכ םויה העידוה EMC תרבח
  .EMC תרצותמ (Disaster Recovery Planning) DRP קחורמ יוביג רתא ןכו ינוגרא עדימ ןוסחא לש
  ,FAB 2 לעפמ לש בושחמה תוכרעמ לע ןגהל דעוימ ,םוי 60 ךות םלשות ותעמטה רשא ,טקייורפה
  .םירלוד יצחו דראילימכ לש תללוכ העקשהב קמעה לדגמב ראואט ידי לע םקומה
  SAN תרוטקטיכרא ססובמ ןורתפ ראואטל EMC קפסת ,םילקש ינוילימב ךרעומה ,טקייורפה תרגסמב
  Data Facilities SRDF תנכת ןכו ,Symmetrix תוכרעממ בכרומה ,ףיקמ (Storage Area Network)
  .םיקחורמ םירתא ןיב אלמ ינורכניס ןפואב םינותנה יוביג לע תיארחאה ,((Symmetrix Remote
  עדימ רוזחשל TimeFinder-ה תנכותו ,NAS-ה םוחתב ,Celerra םיצבק תרש ,ןורתפה תמלשהל ,ןכ ומכ
  .תוינגורטה תוביבסב ינוגרא ןוסחא לוהינל תופסונ תונכות ןכו ,ידימ


  תינוגרא תודירש אשונב ןייפמק הקישמ בושחימ ת.מ.א
  150 -כ לש ףקיהב תינוגראה תודירשה םוחתב היתונורתפל ףקיה בחר ןייפמקב הלחה בושחימ ת.מ.א
  יוביג ךרעמ םהיניב ,היתוחוקל לצא םיטקייורפ רפסמ לש תחלצומ העמטה לע ססובמה ,םילקש ףלא
  .תיריוואה היישעתב יזכרמ
  םוסרפ לולכי ,"הבוח וז ת.מ.א תינוגרא תודירשב םג - קחשמ אל הז תודרשיה" תרתוכה תחת ,ןייפמקה
  .דועו םיסנכב תוסח ןתמ ,טנרטניאב םירנאב ,תיעוצקמהו תיצראה תונותיעב
  תודירשה אשונל דחוימה סנכב תוירקיעה תופתתשמהו תוסחה תונתונמ תחא הנה בושחימ ת.מ.א
  .תירבה תוצראב רורטה תופקתהל הנשה םוי ,רבמטפסב 11 -ב םיבשחמו םישנא תצובק םייקת ותוא ,תינוגראה


   
   


  Windows.NET תרשל יוסינ תסרג הפשח טפוסורקימ
  .(RC1 צ Release Candidate 1) Windows.NET תרשל יוסינ תסרג הנושארל עובשה הפשח לארשי טפוסורקימ
  היופצ תירחסמה הסרגה .תיפוסה הסרגב ותאיצי תארקל םייפוסה ויבלשב רצומה תא הגיצמ וז הסרג
  .הנשה ףוסב תאצל
  תולוכי ןווגמ לולכי שדחה תרשה .Windows 2000 תרשל גורדש תסרג הווהמ Windows.NET Server
  השיג) Terminal -ה יתורישב םירופיש תוברל ,טנרטניאל תוירושיקהו החטבאה תמרב םירופישו
  .Active Directory -בו IIS6 טנרטניאה תרשב םירופיש ,(Thin Clients תועצמאב
  .טפוסורקימ הכרעש TechNet סנכ תרגסמב IT יחמומ 1,000 -כ לש להק ינפב הגצוה יוסינה תסרג
  .סנכה יפתתשמ ללכל וז הסרג הקלוח םורופה תרגסמב


  ועצובי טנרטניאה םוחתב קטעדימ לש םיטקייורפה לכ
  ASP.NET תייגולונכטב
  םילטרופו e-Business תוכרעמ ,ERP יטקייורפ םושייו חותיפב החמתמה ,עדימ תויגולונכט קטעדימ
  .ASP.NET תייגולונכטב התעמ ועצובי טנרטניאה םוחתב הלש םיטקייורפה לכ יכ העידוה ,םיינוגרא
  .(Active Server Pages) ASP תייגולונכטב הרבחב ושמתשה הכ דע
  לש רבעמה ךרוצל הילצרהב קט-ייה תללכמב תדחוימ הרשכה הרבע קטעדימ לש םידבוע תצובק
  .ASP.NET -ב שומישל הרבחה

   


   


  :םויה תזרכה
  Premiere 6.5 לע הזירכה Adobe
  לש תילטיגידה ואדיוה תכירע תנכות לש השדחה הסרגה ,Premiere 6.5 תא קוושל הלחה Adobe
  ,האיבמ השדחה הסרגה .תויעוצקמ ואדיו תוקפה לש הקפסאו הריציל הכירע תביבס העיצמה ,Adobe
  .DVD תכירע תלוכיו MPEG2 -ב הכימת ,יתימא ןמזב הגוצת ,ראשה ןיב
  Sony DVCAM ללוכ ,הרמוחב הכימת תויורשפא לש רתויב בחר ןווגמ תקפסמ Adobe Premiere 6.5
  .םהיכרוצל תכרעמה תא םיאתהל םיכרועל תרשפאמ איהש ךות ,'ג דצ לש ןורכיז יסיטרכו
  וז םא ןיבו דיינ בשחמ לע הכירע וז םא ןיב ,תכרעמ לכל טעמכ המצע המיאתמ השדחה הנכותה
  .תיתבכש בר תינפלוא Real time תכרעמ
  .טפוסטרק תרבח לארשיב תקוושמ Adobe תא


  םיפוצה תעונתל עדימ תכרעמ חתפת ןוא-גול
  רובע ("טבשחמ") תידוחיי הנכות חותיפב הלחה ,הנכות ירצומ לש תקוושמו תחתפמ ,ןוא-גול תרבח
  .לארשיב םיירבעה םיפוצה תעונת
  םושירה לוהינ םהב ,םיפוצה יטבשב תועצבתמה תויוליעפה ןווגמ לש בקעמו עוציב רשפאת הנכותה
  םיכינחה לע עדימ ,םיקפס לומ הדובע ,(תוח"וד תקפה ללוכ) יפסכה ךרעמה לע הטילש ,תויוליעפל
  .דועו םיפוצה תעונתב
  ףסונב .לארשיב םיפוצה תעונת ידי לע ןוא-גולל וגצוהש ינושאר ןויפאל םאתהב תחתופמ תכרעמה
  םג ומכ ,םייזכרמ לוהינו הרקב ורשפאיש ,םינושה םיטבשב םייזכרמו םידיחא םיכילהת תעיבקל
  טבש לכ לש יאמצע לוהינל תורשפאה תא רמשת תכרעמה ,לארשיב םיפוצה תעונת לש תולעייתה
  םיכינחה רפסמ יבגל עדימ לבקל ןותנ עגר לכב ולכוי טבש לכב םישרומה םימרוגה .העונתב
  .דועו םילובקת םושיר ,תויפסכ תויובייחתה ,םימושרה


   


   


  םילקש ןוילימ 2 לש העקשהב ירובת הראופיב יוביג ךרעמ המיקה מבי
  העקשהב ירובת-הרואפי תרבחב יוביג ךרעמ תמקהו םיתרש דוחיאל ףקיה בחר טקייורפ המילשה מבי
  לש (ITS) םיבלושמ היגולונכט יתורש תביטח ידי לע עצוב טקייורפה .םילקש ןוילימ 2 -כ לש תללוכ
  .לארשי מבי
  שידח תרשל יזכרמה תרשה גורדש ללכ ,מביב היגולונכטה יתוריש תביטח ידי לע ןנכותש ןורתפה
  רתאה לא םהב להונש עדימה תרבעהו םייפינסה םיתרשה לוטיב ,מבי לש 820 םגד iSeries תרדסמ
  .יזכרמה
  תרצותמ םירקב םיפינסבו תובוחרב םידרשמב ונקתוה ,םייקה הצקה דויצב שמתשהלו ךישמהל תנמ לע
  תוספדמהו םיפוסמה תא ליעפהל ךישמהל םירשפאמו ,ישארה בשחמה לא תרושקתב םילעופה ,BOS
  .AS/400 מבי בשחמ תביבסב ולעפש
  עקש ותוא לא רבחל םויכ תרשפאמה ,תרושקתה תיתשת לש הדחאה םג העצוב טקייורפה תרגסמב
  .ןופלט וא ףוסמ


  JMP 5 תנכות לע הזירכה SAS
  תרשקמה ,JMP הלש תיטסיטטסה הנכותה תליבח לש 5 הסרג תא הקישה SAS הנכותה תרבח
  תלבק תרשפאמה הנבותב תוכזלו ,יביטקארטניא ןפואב םינותנ רקחתל ידכ הקיפרג םע הקיטסיטטס
  .רתוי הבוט תוטלחה
  ,OSX שוטניקמו XP תונולחב תיעבט הכימתב תדיוצמו שוטניקמו תונולח תוביבסב תלעופה ,JMP5
  לש Script -ה תפשב םירופיש ,תיטסיטטסה המרופטלפב םירופיש תוללוכה ,תושדח תולוכי הליכמ
  .םיצבקו םינותנ לוהינ תויצפואו (DOE) םייוסינ ןונכתב תולוכי תפסוה ,JMP


  דודיעל תורחתב ןושארה םוקמב הכז הילצרהמ רקב ןרוא
  םיבשחמב תוניוצמ
  םיבשחמב תוניוצמ דודיעל תיתנשה תורחתב ןושארה םוקמב הכז ,הילצרהמ 17 -ה ןב רקב ןרוא
  .תישילשה הנשה וז המייקתהש ,CodeGuru הקיטמתמבו
  יעדמל רפסה תיבו 2 .מ.ש ןיעידומה תדיחי יקיתו תתומע ,ןידלאו מבי תורבחה תוסחב תכרענ תורחתה
  .הילצרהב ימוחתניבה זכרמב בשחמה

  ,לבוש יסוי ידימ IBM ThinkPad אשינ בשחמ לבקמ ,CodeGuru םיבשחמה תורחת הכוז ,רקב ןרוא
  .2 .מ.ש ןיעידומה תדיחי יקיתו תתומע ר"וי ,רב ילא ,עקרב .לארשי מביב תיקווישה תרושקתה להנמ  גוזימה ךילהתמ קלחכ MFG/PRO העימטה Alvarion
  תורבחה ןיב בלישש ,ילארשיה תרושקתה קושב יגטרטסא ךלהממ האצותכ הדלונ Alvarion תרבח
  רובע הדיחא ERP תכרעמ םושיי טקייורפ הרבחה העציב גוזימהמ קלחכ .breezcom -ל Floware
  .תגזוממה הרבחה
  הגיצנה תועצמאב ,תיאקירמאה QAD תרבח לש MFG/PRO הניה הרחבנש ERP -ה תכרעמ
  .SIT תרבח ,תילארשיה
  100 -מ הלעמל לע םויכ דמוע היתוריכמ ףקיה .BWA Wireless Accesses -ה םוחתב תקסוע Alvarion
  לכב ,לטקלאו סנמיס תמגוד ,םייקסע םיפתושו םיציפמ ,םיפינס ךרד תקוושמ איהו ,םירלוד ןוילימ
  .םלועה יבחר
  תווצ .MFG/PRO -ל BAAN תכרעממ האלמ הבסה ללכ אוהו ,םישדח 5 -כ ךשמנ טקייורפה
  .SIT -ו Alvarion לש ףתושמ תווצ ללכו ,הירא-רוג ינח ידי לע להונ טקייורפה

  הפוריאב תונידמ עבשב תילארשיה Business one תא הקישמ SAP
  .תונוש תופש 13 -בו תויאפוריא תונידמ עבשב SAP Business one -ה תקשה לע םויה הזירכה SAP
  תימשרה הזרכהה תא הווהמ ,ןובסילב SAPPHIRE סנכ תרגסמב ןורחאה עובשה ףוסב הכרענש ,הקשהה
  תרבח תא SAP השכר זאמ ,פוט להנמ ירוקמה המשב וא ,SAP Business one תנכות לע הנושארה
  .2002 ץרמב תילארשיה להנמ
  תוחוקל 7,000 ינפב הנכותה תא ,תימלועה SAP ל"כנמו ףתושמ ר"וי ,רטאלפ וסאה גיצה סנכה ךלהמב
  .םיאנותיעו
  שדח םירצומ לס העיצמה ,המיקהש השדח הביטח תרגסמב תילארשיה הרבחה תא הבליש SAP תרבח
  לש תללוכ תיגטרטסא תיקסע תינפתמ קלח הווהמ הז ךלהמ .(SMBs) םיינוניבו םינטק םיקסעל
  . SMBsלש םיכרצל הנעמ תתל הרבחה לכות התעמ .םילודג םינוגראב הכ דע הדקמתהש ,הרבחה
  יכ הארמה ,AMI Partnersתרבח ידי לע הנורחאל עצבתהש רקחממ ףקות הנשמ לבקמ הז יתמגמ יוניש
  .םירלוד דראילימ 1.3 -ל ועיגהו ,םיזוחא 21-ב הנשה ולע SMBs -ה םוחתב הנכותה תואצוה


   


   


  תושדח תובלושמ תוספדמ הקישמ hp
  םיכרצב דומעל ידכ דחוימב תוננכותמה ,תובלושמ תוספדמ לש השדח החפשמ לע הזירכה hp תרבח
  הקירס ,הספדה תויגולונכט םיעיצמ הרבחה לש םיבלושמה םירצומה .םייתיבה תוחוקלה לש םינתשמה
  .רתויב םישידחה םידדובה םירצומל תורומש ויה רבעב רשא ,הקתעהו

  לש הגוסמ רתויב הלודגה הזרכהה תא תווהמ ,hp PSC 2210 -ו hp PSC 2110 ,תובלושמה תוספדמה
  .וז הנשל תישיאה הספדההו הימדהה ירצומ םוחתל הרבחה
  םיזוחא 98 -ב םיבלושמה םירישכמה תוריכמ ולע ,טסווקהטד רנטרג תרבח לש ןורחאה ח"ודה יפ לע
  .2001 תנשב הליבקמה הפוקתל האוושהב 2002 תנש לש ןושארה ןועברב

   


     תרופ-ןב רחש


  ןטסחזקב םוקלט תרבחל השיג תוכרעמ הרכמ דטקנוק יב
  םילקש ןוילימ 5-ב
  השיגה תכרעמ תא ARNA תינטסחזקה םוקלטה תרבחל הרכמ דטקנוק יב פא טראטסה תרבח
  זכרמ ,יטמלאל ביבסמ ומקומיש ,םירתא 23 -ב תכרעמה ןקותת הקסעה תרגסמב .TAS תבלושמה
  .םילקש ןוילימ 5 -כב דמאנ הקסעה ףקיה .הצק ישמתשמ יפלא ותרשיו ,ןטסחזקב םיקסעה

  לקש ןוילימ 5-ב ןטסחזקב הרכמ דטקנוק יב Ynet

  לקש ןוילימ 5 לש ףקיהב הנרא םוקלטה תרבחל השיג תוכרעמ רוכמת דטקנוק-יב סבולג

  לקש ןוילימ 5 תרומת הנרא ןטסחזקמ םוקלטה תרבחל תרושקת תכרעמ הרכמ דטקנוק יב TheMarker


  רוטקדנוקימס ראואט לש לעפמב םינותנ ןוסחא תיתשת םיקת EMC
  ראואט לש Fab2 -ה לעפמב םינותנ ןוסחא תיתשת ןיקתת EMC תימואלניבה םינותנה ןוסחא תרבח
  .םירלוד ינוילימ הוושה הקסעב רבודמ תוכרעהה יפ לע .ראואט המסרפש זרכמב התכזש רחאל ,רוטקדנוקימס

  םירלוד ינוילימ המכ לש ףקיהב רוטקדנוקימס ראואט תרבח זרכמב התכז EMC סבולג

  םילקש ינוילימ לש ףקיהב הקסעב ראואטל ינוגרא עדימ ןוסחא תיתשת קפסת EMC
  TheMarker  ןוה תועקשה דודיעל קוחב םייוניש עצבל ןמזה הז ןיא :ץרווש ר"ד
  הקעצ לוק םימירמ ץראב ףנעה ישארו ,םיבר םייוניש ולא םימיב רבוע ןוה תועקשה דודיעל קוחה
  קט-ייהה תמגמ שאר ,ץרווש הנפד ר"ד ירבדל .םויכ תונתינה סמב תובטה לטבל הטלחהה רואל דוחייב
  עגופ ןכש המ" ,קוחה ןיינעל ץראב תחא רפסמ תיחמומה ,ןוירוג-ןב תטיסרבינואב לוהינל רפסה תיבב
  דחוימבו ,סמה לטנ תדבכה הז ,הקעצ םימירמש תעמוש ךכ לכ אל ינא הז לעו ,םויה קט-ייהה ףנעב
  שרפההמ ,יתעדל ,עבנת אל ל"וחל לעפמ ריבעהל הטלחהה ,בגא .ימואל חוטיב ימולשתל הרקתה לוטיב
  ."הירפירפל זכרמב סמ ירועיש ןיב

  םיעיקשמ לע םיעיפשמ םניאו טעמכ םייתלשממ םיצירמת :שדח רקחמ סבולג  הלש תוינמה ילעבמ קלחמ םירלוד ינוילימ הסייג סקרווטנ ריש
  ןושארה סויגב רבודמ .הרבחה לש תוינמה ילעבמ םירלוד ןוילימ 6 הסייג Sheer Networks תרבח
  Sheer .הרבחה לש תוינמה ילעבמ קלח וב ופתתשהו ,םייתנשכ ינפל קנעה סויג זאמ הרבחה התשעש
  .תרושקת יקפסל בחר ספ תותשרל תוריש לוהינ תונורתפ תקפסמ

  םימייקה םיעיקשמהמ קלחמ רלוד ןוילימ 6 הסייג סקרווטנ ריש סבולג

   


     טנכדע לש שדחה רודה - טנ-רדייפס לש בטימה

  ןופלטה גצ לע םיטרס :1 ירלולס
  רודהמ רלולס תותשר תסינכ םע ,םלוא .םיפילקו םינוטרס תוחפל וא ,םיטרס תוארל ונלגרתה רבכ בשחמב
  הלאכ םיתורש םילעופ רבכ ןפיב .ירלולסה ןופלטל םג ואדיו ינוטרסו וידוא יעטק רדשל ןתינ ,ישילשה
  םינופלטל ואדיוו וידוא ינכת םירזיש רעש - GeoServe םשב ,םוחתב הנושאר המזוי תעכ תמקומ ב"הראבו
  הפתושה ,וסטי'גופ לש םיתרש תועצמאב ,תימוקמ הרבח ידי לע לעפומ תורשה .ישילשה רודהמ םיירלולס
  הובגה ריחמהש םושמ - ב"הראב םג חילצי ןפיב חילצהש המש םיענכושמ םניא םיטסילנאה ,םלוא .םזימב
  .םישמתשמה תא עיתרהל לולע

  Lights, Cameras, Wireless Video M-Commerce Times


  םכח יכה ןופלטה :2 ירלולס
  םע ןופלטה ,ואירט לש יעיברה רודה .ZDNet רתא רמוא - םויכ רתויב םסוקה םכחה ןופלטה ילוא והז
  ללוכו GSM/GPRS תשרב לעופ ,רוזייוו ירישכמ תינרצי - גנירפסדנה תרצותמ םלאפ לש הלעפהה תכרעמ
  רקיעב יטנוולר ולש לודגה ןורסיחה .דחוימב ריהמ טנרטניא תמגוד ,ישילשה רודה ירישכמ לש תונוכת
  .ZDNet רתאב - אלמה ןחבמה .תיאקירמאה תשרל םיישדוחה יונמה ימד לש הובגה ריחמה - ב"הראל

  Handspring Treo 300 Zdnet


  תורחתל תופרטצמ תורבח דוע :DVD יטילקמ
  ירוטילקת יבג לע הטלקהל םירישכמ גיצהל םידמוע םיינפי הקינורטקלא ינרצי לש ךלוהו לדג רפסמ
  ירישכמ תורבחה תיברמ וקוויש הכ דע .םויכ רתויב םיחיטבמהו םיחתפתמה םימוחתה דחא - DVD
  םלוא .םייתנשמ הלעמל ינפל רבכ DVD יטילקמ הגיצהש ,םוחתב הצולחה - רינויפ תרצותמ הטלקה
  וקפתסי אלו - הלאכ םירישכמ ןמצעב רצייל תודמוע ןהש י'צאטיהו ,ישיבוצימ ,ינוס ועידוה ,תעכ
  לע םגו DVD ירוטילקת לע ואדיו יטרס תטלקהל רישכמ הנשה ףוס דע גיצת ישיבוצימ .םהלש קווישב
  םירישכמ יצחו ןוילימ ורכמיי הנשה יכ הפוצ הטישוצמ .המוד רישכמ גיצת י'צאטיה םגו ,חישק ןנוכ
  .ןוילימ 15-ל רפסמה עיגי 2005 תנשבו ,הלאכ

  More Companies to make News.com

  ינורטקלאה ראודה ןומויב תומסרפתמה טנרטניאהו םיבשחמה תושדחל תוינפהה ךותמ חוקל הז רודמ
  .03-6385818 ןופלט םיטרפל .טנכדע לש שדחה רודה - טנ-רדייפס


   


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ןויכראב שופיח


םויה תורתוכ
הצוח טפוסורקימ
הטילחה :רדגה תא
תכרעמב ךומתל
סקוניל הלעפהה

,הלרדנא בור
PC -ה טסילנא
הגיג' לש ריכבה
:'פורג ןשיימרופניא
קושב תוששואתה
ימלועה PC -ה
לכל שחרתת
2004 תנשב םדקומה

םויה רדס לע
םירתוימ םימויא

ס"מתב המהדתו םעז
ןמחל תטלחה לע
קוח תא בכעל רסמ
פ"ומה

רבמטפסב 11 תדיעו
להנמ ,ןהכ ןועמש
תוריכמו קוויש ףגא
הנכות לעיב
:תוכרעמו
יחקל תא דומלל שי
רבמטפסב 11 -ה
רתלאל םיקהלו
יזכרמ חוויד זכרמ
םוריח תעשל

םע םויה תחיש
ל"כנמ ,קחש אגרש
ת.מ.א תצובק
תארקל ,בושחימ
םיקסעה תדיעו
רבמטפסב 11-ב
הבישח השורד
תוינכות לע תשדוחמ
תומייק

ופתשי י'צאטיהו דמ
ןתמב הלועפ
ןוסחא תונורתפ
ןוסאמ תוששואתהו

ךרעמ םיקת ראואט
יוביגו ןוסחאל ללוכ
לעפמב םח םינותנ
FAB 2

בושחימ ת.מ.א
ןייפמק הקישמ
תודירש אשונב
תינוגרא

הפשח טפוסורקימ
תרשל יוסינ תסרג
Windows.NET

לש םיטקייורפה לכ
םוחתב קטעדימ
ועצובי טנרטניאה
תייגולונכטב
ASP.NET

:םויה תזרכה
לע הזירכה Adobe
Premiere 6.5

חתפת ןוא-גול
עדימ תכרעמ
םיפוצה תעונתל

ךרעמ המיקה מבי
הראופיב יוביג
לש העקשהב ירובת
םילקש ןוילימ 2

לע הזירכה SAS
JMP 5 תנכות

הילצרהמ רקב ןרוא
ןושארה םוקמב הכז
דודיעל תורחתב
םיבשחמב תוניוצמ

העימטה Alvarion
קלחכ MFG/PRO
גוזימה ךילהתמ

תא הקישמ SAP
Business one
עבשב תילארשיה
הפוריאב תונידמ

תוספדמ הקישמ hp
תושדח תובלושמימויה ח"ודה
סורג רקסוא לשםויה תורתוכ
הצוח טפוסורקימ
הטילחה :רדגה תא
תכרעמב ךומתל
סקוניל הלעפהה

,הלרדנא בור
PC -ה טסילנא
הגיג' לש ריכבה
:'פורג ןשיימרופניא
קושב תוששואתה
ימלועה PC -ה
לכל שחרתת
2004 תנשב םדקומה

םויה רדס לע
םירתוימ םימויא

ס"מתב המהדתו םעז
ןמחל תטלחה לע
קוח תא בכעל רסמ
פ"ומה

רבמטפסב 11 תדיעו
להנמ ,ןהכ ןועמש
תוריכמו קוויש ףגא
הנכות לעיב
:תוכרעמו
יחקל תא דומלל שי
רבמטפסב 11 -ה
רתלאל םיקהלו
יזכרמ חוויד זכרמ
םוריח תעשל

םע םויה תחיש
ל"כנמ ,קחש אגרש
ת.מ.א תצובק
תארקל ,בושחימ
םיקסעה תדיעו
רבמטפסב 11-ב
הבישח השורד
תוינכות לע תשדוחמ
תומייק

ופתשי י'צאטיהו דמ
ןתמב הלועפ
ןוסחא תונורתפ
ןוסאמ תוששואתהו

ךרעמ םיקת ראואט
יוביגו ןוסחאל ללוכ
לעפמב םח םינותנ
FAB 2

בושחימ ת.מ.א
ןייפמק הקישמ
תודירש אשונב
תינוגרא

הפשח טפוסורקימ
תרשל יוסינ תסרג
Windows.NET

לש םיטקייורפה לכ
םוחתב קטעדימ
ועצובי טנרטניאה
תייגולונכטב
ASP.NET

:םויה תזרכה
לע הזירכה Adobe
Premiere 6.5

חתפת ןוא-גול
עדימ תכרעמ
םיפוצה תעונתל

ךרעמ המיקה מבי
הראופיב יוביג
לש העקשהב ירובת
םילקש ןוילימ 2

לע הזירכה SAS
JMP 5 תנכות

הילצרהמ רקב ןרוא
ןושארה םוקמב הכז
דודיעל תורחתב
םיבשחמב תוניוצמ

העימטה Alvarion
קלחכ MFG/PRO
גוזימה ךילהתמ

תא הקישמ SAP
Business one
עבשב תילארשיה
הפוריאב תונידמ

תוספדמ הקישמ hp
תושדח תובלושמימויה ח"ודה
סורג רקסוא לש