2001 'א בלש

ב תדדמנ םדומ תוריהמ .1

ש"מק
תייב-הגמ
ץ"המ
הינשל טיב


?Power Point הז המ .2

המצע בר רזייל תיגולונכט
ריהמ (CPU) דבעמ ורקימ
תילטיגיד הנומת דודיחל םתירוגלא
תוגצמ תנכהל בשחמ תנכות


"פחחר טך .הןר נטחכד ץיגןנ" ךסמה לע עיפוה * .3
?שבתשה המ

יוגש (Parity) תויגוז טיב
ןוכנ אל תומקוממ תועבצאהשכ תרוויע הדלקה
ךסמל הגוצתה סיטרכמ םיטוחב קתנ
(Font) ןפוגה תריחבב תועט


?אבה HTML עטק השוע המ .4
        < i > Link < /i >


הטומ ןפוגב הביתכ
תיקלטיא הפשל רבעמ
עדימ תיגולונכטל רושיק
האיגש תעדוה רורגי


?אבה PASCAL עטק השוע המ * .5
case i of
2: if (y<24) then y := succ(y)
4: if (x> 1) then x := pred(x)
6: if (x<80) then x := succ(x)
8: if (y> 1) then y := pred(y)


ירבע םילילמת דבעמ
גנופ גניפ קחשמ
הגוצתב ןמס תזזה
הצופנ הרפס תאיצמ


?םדוקה עטקל 8,6,4,2 טלקה השעי המ .6

דימת עיפשי אל
כ"רדב עיפשי אל
כ"רדב עיפשי
דימת עיפשי


?Stuff-It הז המ .7

ריהמ ואדיול הרמוח
שוטניקמל הסיחד תנכות
הלודג םיבשחמ תרבח
קיתוו טנרטניא רתא


:האבה הרגשה השוע המ ** .8
function d(i,j:integer):integer;
begin
 if (a[i,j]) then
  begin
   a[i,j] := false;
   d := 1+d(i-1,j)+d(i,j-1)+d(i+1,j)+d(i,j+1)
  end
 else d:=0
end;


הנומת תודח דדומ
לובג וק ךרוא בשחמ
תורישק ביכר לדוג רפוס
ואדיוו לש תוריהב םכוס


?Y2K הז המ .9

DOS הלעפה תכרעמ תמסס
2000 תנשל לבוקמ םש
רטמוליקל םידראי םוגרת
רוחש-בוהצ םיעבצה ףוריצ


?הינש-וליק וא םוינלימ-ונאנ :לודג רתוי המ .10

םוינלימ-ונאנ
הינש-וליק
םיווש
ץייק ןועשב יולת


?ASCII תוביתה ישאר תא אטבל לבוקמ דציכ .11

.יא .יא .יס .סא .ייא
(חתפב) יסא
(הריצב) יסא
(חתפב) יקסא


?םויטנפ דבעמב שי םירעש המכ .12

םיפלא
םינוילמ
םידראילמ
םינוילירט


?eBay הז המ .13

תויבמופ תוריכמ רתא
םיריהמ םיקסידל ןגעמ
קדצ לש חרי
(DDOS) הפיקת תטיש


?i ב ןמסל לבוקמ המ .14

-1 לש שרוש
סקדנא
תונוכנ 'בו 'א תובושתה
הנוכנ אל הבושת ףא


?הנושארה תונכתה תפש האצמוה יתמ .15

1903
1957
1974
1982


?nano הז המ .16

דראילמ
ןוילמ
תינוילמ
תידראילמ


?Linux הז המ .17

םימיז םע רמנ
טפוסורקימ לש תב תרבח
תיווק תרושקת תספוק
unix תייומד הלעפה תכרעמ


?TCP הז המ .18

Tele Cyber Pool
Transmission Control Protocol
Tetra Cyclic Polymer
Tele Communication Plus


?DOOM הז המ .19

Data On Off Mudulation
היסנכ לש הפיכ
יתמחלמ בשחמ קחשמ
תבשחוממ זא'ג תקיזומ


?CPU הז המ .20

Cyber Plus University
Copper Polluted Uranium
Computer Port Uniform
Central Proccessing Unit


?Age Of Empire הז המ .21

(21 ה האמה) םזילאינילוקה ןדיע
(ישימחה רודהמ) תונכת תפש
(המיחל תיגטרטסא) בשחמ קחשמ
(PASCAL תפשב) יתונכת קירט


?Word םילילמתה דבעמב BoldFace ל םירבוע דציכ .22

Alt-B
Ctrl-B
Shift-B
Alt-Shift-B


?2600 הז המ .23

(ןופלטב ןוט ש"ע) םי-hacker ןותיע
(אסרגה רפסמ פ"ע) הלעפה תכרעמ
(2.6.00 ךיראתב רצונ) םיבשחמ טרס
(רודישה בצק ס"ע) םדקתמ םדומ


?Multi-Media הז המ .24

היזיוולטו םינותיע תשר
םידבעמ בר בשחמ
השילג ןמזב תמוסרפ
תוברועמ תוטישב גצימ


?Cyber Space הז המ .25

ינורטקלא ללח
דיינ בשחמ
טווינ רפס
חוורמ ןחלוש


?יפוסניא קוידב תא בשחל הלוכי בשחמ תינכות םאה ** .26

יפוסניא ןמז הל ןתני םא ,ןכ
MMX ב םישמתשמ םא ,ןכ
NPC היעב וז יכ ,אל
יפוס ןורכיז בשחמל יכ ,אל


?הרדסב אבה רביאה המ .27
1,1,2,3,5,8,?

8
13
21
0


?המל .הטמ הלעמ אלו ,דבלב הלאמש-הנימי זז רבכעה .28

ףורש ךסמ סיטרכ
קסידה לע םוקמה רמגנ
רבכעב תיזיפ הלקת
לומתא למשח תקספה


?Easter Egg הז המ .29

םסרופמ ףועל תמוסרפ
הבותכ תונותיעל תבותכ
הנש חול הנשמ
הנכותב היומס הנוכת


?הטמ תומושרה ןיבמ רתויב השדחה הלעפהה תכרעמ יהמ .30

Win NT 5
Dos 6.2
Win 3.11
BSD Unix


?80x86 לש (ילבמסא) ףס תפשב לפכ תדוקפ שי םאה .31

ןכ
הלעמו 486 ב קר
םיתרשב קר
אל


?2x10 לדוגב ןבלמ ונימוד ינבא 10 ב ףצרל רשפא תורוצ המכב ** .32

20
89
100
1024


:אוה www.google.com .33

םילודג םירפסמל הנכות
טנרטניאב שופיח עונמ
תויבמופ תוריכמ רתא
תיקוח אל תבותכ


?Hexa-Decimal הז המ .34

16 הריפס סיסב
.PC ל הנוכמ תפש
(Debug) יופינ ילכ
תונוכנ תובושתה לכ


.Word ץבוק חותפל חילצמ אל ינא .35
?הביסה תויהל הלוכי אל המ

וילא האשרה יל ןיא
לפנ רוביחהו תשרב אוה
שבושמ ץבוקה
לוקת לוקה סיטרכ


?WAV תמויס תשמתשמ המל .36

חיר
לוק
ואדיוו
הנומת


?(UPS) קספ-לא בשחמל םירבחמ המ םשל .37

רתוי תחטבואמ הלועפל
רתוי ףיצר לועפתל
רתוי הריהמ הלעפהל
רתוי תכשוממ תוליעפל


?םיקסידל רושק אל םיאבהמ המ .38

RAID
SCSI
IDE
FBI


?אבה עטקה השוע המ * .39
s:=0; d:=1; h:=1.005;
for i:=1 to 12*n do begin
 d:=d/h; s:=s+d
end;
m:=t/s;
י'צאנוביפ תרדסב םייגוזה םירביאה תא םכסמ
אתנכשמ ימולשת לש ישדוח רזחה בשחמ
םישגפנ ןועשה יגוחמ הב העש אצומ
בכורמ וק ךרואל לרגנטניא עצבמ


?הזה ןולאשה לע תונעל ןתינ תונוש םיכרד המכב .40

160
91390
2560000
1208925819614629174706176