2001 'ב בלש


:ב תדדמנ דבעמ תוריהמ .1
ש"מק
תייב הגמ
ץ"המ
הינשל טיב?יפוס ןמז הצר ,םלש טלק ןתנהב ,האבה תינכותה םאה **.2
program loop;
var i:integer;
begin
	readln(i);
	while (i<>1) do
		if odd(i) then i:=3*i+1
		else i:=i div 2
end.
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
main()
{
	int i;
	scanf("%d",&i);
	while (i!=1)
		i = (i&1)? 3*i+1 : i/2;
}

הרוגס הבושת ןיא ,החותפ ןיידע הלאשה
דבלב םייבויח םיטלק רובעב חטבומ םויס
םייתסת אל תינכותה ורובע יעבט טלק םייק
םייתסת דימת ,טיב 16ב םוסח Integerש ללגב?אבה עטקה השוע המ * .3
x:=R; y:=0; d:=0;
while (x>=y) do begin
	p(x,y); y:=succ(y);
	d:=d+y+y-1;
	if (d>=x) then begin
		x:=pred(x); d:=d-x-x-1
	end
end
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
x=R;
y=0;
d=0;
while (x > =y) {
	p(x,y);
	y++;
	d+=y+y-1;
	if (d> =x) {x--; d-=x+x+1;}
	}

לפכ אלל תשק רייצמ
הקיחמ אלל םיטמק קילחמ
בוריק אלל לרגטניא בשחמ
תבש תדוקנ אלל ףרג אצומ?(םיירגוסה ךותב) אבה עטקל ףיסוהל שי ןוקית הזיא .4
if (      ) then x:=0
else for i:=1 to 50 do
	x:=(a/x+x)/2;
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
if (	) x=0;
else for (i=0; i<50; i++) x=(a/x+x)/2;

a> x
x<=0
a<=0
x> a?יתייעב ראשי ירקמ הזיא ,תמדוקה הלאשב ןוקיתה תחנהב .5

x=0
a=0
x> 0 ו a=0
a> 0 ו x=0?עטקה השוע המו .6

יעוביר שרוש בשחמ
ירקמ רפסמ לירגמ
םירפסמ תרדס עצממ
ילמינימ רביא אצומ?(הבושתה התוא וז C תפשב םג) Y תקזחב X תא PASCAL ב םיבשחמ ךיא .7

x^y
x**y
exp(y*ln(x))
power(x:y)? (המאתהב) 80,53,110 םיטרופ םישמשמ המל .8

pop3,http,smtp
http,dns,pop3
ssl,dns,bbs
http,smtp,telnet
?הינשל טיב וליק 40 לעמ אוה לוק סיטרכ לש בצקה עודמ .9

צ"הק 20ל עיגמ ןזואה לש עמשהש ןוויכ
(צ"הק 40) םיבלכ לש העימשה בצקל םאתומ
בשחמב ןורכיזה תומכל םאתהב
(ץ"המ 4.77) ירוקמ PC לש ןועשה בצק ללגב.עדימ תסיחדל הטיש לע 5,533,051 רפסמ טנטפ אצוה ,1996 תנש ילויל ינשב .10
?ישומיש הז םאה .דחא טיבב אוהש ץבוק לכ סוחדל תלגוסמש הנכות לע רבדמ טנטפה
שער לש הסיחדל ישומיש ,ןכ
תירשפא יתלב הנעטה ,אל
רתוי תוצווכמ ץוויכה תונכות לכ ,אל
םיקסיד חטש ךוסחת האצמהה ,ןכ? LCD תמועל VDT בשחמ ךסמ לש םוליצ היזיולט תינכותב הארי הארי המ .11

אל VDT ,דצרי LCD
אל LCD ,דצרי VDT
ודצרי םהינש
ודצרי אל םהינש
?תבותכה ימ לש .IP 23.75.345.200 תבותכ העיפומ "תשרה" טרסב .12
טפוסורקימל הרומש תבותכ
תיקוח אל תבותכ
טרסה יקיפמ תבותכ
היונפ ןיידע תבותכה?אבה C תפשב עטקה ירחא a[20] לש ךרעה המ .13
for (i=0; i<20; i++) a[i] = i;

0
20
19
תעדל רשפא יא?port21 שמשמ המל .14
(3D) הקיפרג
(SMTP) ראוד
(FTP) םיצבק
WEB ירתא:םיבשחמ תרבח ונניא םיאבהמ המ .15
CDC
GMC
SGI
IBM? FAT הז המ .16
Free Access Telephone
Frogs and Turtles
File Allocation Table
First Address Time.םייתרפס וד םירפסמ ינש לש הליפכמ בשחל רומא אבה עטקה * .17
il:=i mod 10; ih:=i div 10;
jl:=j mod 10; jh:=j div 10;
kl:=(il*jl+10*jl*ih+10*jh*il) mod 100;
kh:=(jl*ih+jh*il) div 10 + jh*ih;
mult:=100*kh+kl

:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
il = i%10; ih = i/10;
jl = j%10; jh = j/10;
kl=(il*jl+10*jl*ih+10*jh*il)%100;
kh=(jl*ih+jh*il)/10 + jh*ih;
mult = 100*kh+kl;

?הנוכנ היהת האצותהש (םיזוחאב) יוכיסה המ
 0
50
84
100:הז CGI .18 

HTML יפד תביתכל הקינכט
תרשה דצב דוק תצרהל היגולונכט
הקיפרג תצאהל יזכרמ דבעמ
HTTP לע םייראניב םיצבק תרבעה
:אוה JavaScriptל Java ןיב לדבהה .19

HTML ףד בתכנש Java דוק אוה JavaScript 
Microsoft לש Java ה תסריג אוה JavaScript 
ןיטולחל תונוש תופש ןה JavaScript ו Java 
Perl ל Java לש הבחרה איה JavaScript 
:אוה (word) בשחמ תלימכ -2 רפסמה לש גוצייה .20
תילמיצד-הסקהב fffe
תיראניבב 100000000010
תילטקואב 100002
תונוכנ תובושתה לכ
:אוה DLL .21 

Downloadable Long Library
Dynamic Linked Library
Dr. Leroys Library
Data List Library:לוקוטורפ אוה UDP .22

Connectionless
 Connection oriented
 Object Oriented
PORTב יולת
:תרבח י"ע ורקיעב חתופ Ethernet לוקוטורפ .23

Microsoft
Novell
Xerox
IBM
?MAC שוריפ המ - MAC תבותכ שי תשרל רבוחמש בשחמ לכל .24

Macintosh לש רוציק
More Amplitude Current
Media Access Control
Machine Administered Computation
?Ethernet לש MAC תבותכ לדוג המ .25

טיב 32
טיב 48
םיטטקוא 10
טייב 2
?תועשהו תוקדה יגוחמ םידכלתמ עובשב םימעפ המכ .26
1440
168
167
154?RISC לש תוביתה ישאר ןה המ .27

Reduced Instruction Set Computer
Really Intelligent Super Computer
(םינובשחמב עיפומ) ןטק בשחמ
Realstone Intel Super Conductor?SCSI לש תוביתה ישאר ןהמ .28

Semi Critical Stream Internet
Small Computer Systems Interface
Scalable Computer Side Implementation
Source Code Security Integration?רבסהה תויהל לוכי המ .לעופ אל ping לבא ,דבוע telnet .29
םסוח שא ריק
למשח תקספה
ידמ הרצק אמסיס
לפנ בתנ?תונכת תפש הנניא תואבהמ ימ .30
JAVA
PYTHON
LaTeX
PERL
:ל סחייתמה גשומ אוה MASTER-SLAVE .31
םיכסמ
םיחישק םיקסיד
םירבכע
Ethernet תשר יסיטרכ,הרובע X טלקו JAVA תפשב Y תינכות טלקכ תלבקמה JAVA ב בשחמ תינכות בותכל ןתינ םאה * .32
?X לע ץורתשכ אל וא רצעת Y םאה תבשחמו
הערכהל תנתינ יתלב איה הלאשה ,אל
התוא בותכל ןמז הברה חקי לבא ,ןכ
ץורל ןמז ןומה הל חקייש תורמל ,ןכ
JAVA ב תינכות לע הצרש JAVA תינכות בותכל ןתינ אל
?Unix ב du תדוקפ השוע המ .33
(disk usage) קסידב שומיש תבשחמ
(delete user) ויתוירפסו שמתשמ תקחומ
(differential unicode) PC ןפוג תמגרתמ
(download upload) תשר תוניקת תקדוב?WaveTable וב שיש דחאב בשחמב לוקה סיטרכ תא ףילחנ םא תרחא עמשיי םיאבה םיטמרופהמ הזיא .34
Real Audio
mod
CD-Audio
midi?תיפרג הצאהל שמשמ ונניא םיאבהמ המ .35
double buffering
Page flipping
Fire wall
Dirty Rectangles? 25 סיסבב 625 םיגציימ ךיא .36
.רשפא יא
011000100101
6.25
100םיעבצ 8-bit הארמ ךסמה ובש בצמב .לוחכ<-רוחש gradient לש הנומת תגצומ םיעוציב תקידבל הנכותב .37
?תויהל לוכי הז ךיא - םיעבצ 16-bit הארמ אוה רשאכ רשאמ בוט רתוי תיארנ הנומתה
םיפורש םילסקיפהמ קלח - םוגפ ךסמה
ךסמה סיטרכל ןורכיז קיפסמ ןיא
לוחכ ינווג רתוי ויה 8-bit ב
עבצל םיטיב 4 שי (CMYK תטישב) 16-bit ב?הרקי המ .unix לע בתכנש תילגנאב טסקט ץבוק notepad -ב יתחתפ .38
חתפיי אל ץבוקה
האיגש תעדוה איצוי windows
םולכ גצוי אל
הינשל תחא ורבחתי תורושה:האבה תינכותה תצרהב הרקי המ .39
int main()
{
	return main();
}

ספא ריזחת
האיגש תעדוה
טלקב יולת
חצנל ץורת
ליפכמה תא אלו תימינפה תוריהמה תא םילעמ רשאכ . תינדי דבעמ תוריהמ רידגהל ןתינ םיבר םא תוחולב .40
?הצאהב ןולשיכ וא החלצה לע דואמ עיפשמ בשחמב קלח הזיא , (הצאה) תיסיסבה תוריהמה לעמ ינוציחה
ןורכז
םיקסיד רשק
SCSI רקב
USB
?טנרטניא םורופב תועדוה תחילש לע תולבגמ םושייל רתויב הצופנה ךרדה המ .41
וילע םיישיא םיטרפ קפסמ שלוגה לש ISP ה
שלוגה בשחממ םיטרפ דירומו JAVAב ץר םושייה
Session וא IP םושיר וא ,Cookie ב שומיש
BackBone ה ךרד בשחמה לש MAC ב שומישX86דבעמ וניא םיאבה ןמ הזיא .42
Permedia
K5
WinChip
K6-3:לע עורגה הרקמב רובעל ךירצ םירביא n לעב ןייוממ יראניב ץעב רביא אוצמל ידכ .43
םירביא n
םירביא log(n)
םירביא nlog(n)
םירביא n2?הדובעה ןחלושל WORD-2000מ טסקט םיררוג םא הרוק המ . 44

לילצב הוולמ האיגש תעדוה
טסקטה תא ליכמה ץבוק רצוויי
טסקטה שופיחל ןפדפד חתפי
ןחלושה לע בתכי טסקטה:השוע "INC WORD PTR [AX]" 80x86 לש הנוכמה תפש תדוקפ .45
וילע עיבצמ AX ש אתה תא דחאב הלידגמ
וילע עיבצמ AX ש אתה תא םייתשב הלידגמ
AX תא םייתשב הלידגמ
AX תא דחאב הלידגמ?Open Source הז המ .46 
המירז ףרגב חותפ זרב
יולגב םסרופמ הנכות דוק
המחלמ ידש ןומיזל םיפשכ
תיקוח יתלב קוויש תטיש:תויבוק גוז לש תולטה שמח לש םוכסכ 35 לבקל יוכיסה המ .47
0
0.07
0.5
1:תמדוקה הלאשה תא רתופ אבה תינכותה עטק .48
for i:=-5 to 60 do
	for t:=0 to 10 do
		a[i,t]:=0;
for t:=1 to 10 do
	for j:=1 to 60 do
		for k:=1 to 6 do
			a[j,t]:=a[j,t]+a[j-k,t-1];
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
for (i= -5; i < =60; i++)
	for (t=0; t < =10; t++)
		a[i][t] = 0;
for (t=1; t < =10; t++)
	for (j=1; j < =60; j++)
		for (k=1; k < =6; k++)
			a[j][t] += a[j-k][t-1];

:לש לוחתיא וב רסח לבא
a[35,5]
a[5,35]
a[0,0]
a[10,35]:כ לחתואמ תויהל ךירצש .49
5
0
1
i? האצותה רזחות ןכיהו .50
a[0,0]
a[0,0]/610
a[35,10]/610
a[5,35]? Microsoft לש הנניא הלעפהה תוכרעממ המ .51
dos 6.2
NetBSD
Win-me
NT:היה ןורכז רבעב .52
רתוי רקי
רתוי טעומ
רתוי יטיא
תונוכנ תובושתה לכ?Power Point הז המ .53
המצע בר רזייל תיגולונכט
ריהמ (CPU) דבעמ ורקימ
תילטיגיד הנומת דודיחל םתירוגלא
תוגצמ תנכהל בשחמ תנכות?VPN הז המ .54
Very Poor Nation
Virtual Private Network
Voltaire Plato Nitsche
Visual Port Node?רוטסיזנרט הז המ .55
הקיתע הגוי תקינכט
יסיסב ינורטקלא ביכר
תיללח עוניש תטיש
הליעי תונכת תפש?ליימ-וליק וא ןורקימ-הרט :רתוי לודג המ .56
ןורקימ-הרט
ליימ-וליק
םיווש
יתשבי וא ימי ליימ םאה יולת?(CD Rom) רוטילקתל סנכנ (Giga bit) טיב הגי'ג םאה .57 
אל
ןכ
הסיחד ירחא קר
הלעמו x24 תוריהמב קר 
?ASCIIב הלודגל הנטק תוא ךופהל רשפא ךיא .58 
(10 סיסבב 32 ףיסוהל) C += 32
(16 סיסבב 20 םע OR עצבל) c |= 0x20
(8 סיסבב 40 םע XOR עצבל) C ^= 040
תונוכנ תובושתה לכ
?י'צאנוביפ תרדסב םיבקוע םירביא ינש ןיב סחיה המ .59 
ךרעב 1.618 : בהזה סחי
2
2 שרוש
ךרעב 1.732 :םוסקה סחיה?בשחל אבה עטקה לוכי הרדס וזיא .60 
for i:=3 to n do a[i] := a[i-1]+a[i-2];
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
for (i=3; i < =n; i++) a[i] = a[i-1]+a[i-2];
1,1,2,3,5,8,... י'צאנוביפ תרדס
1,3,4,7,11,18,... סאקול תרדס
העובק הרדס
תונוכנ תובושתה לכ?אבה עטקה השוע המ .61 
for i:=1 to n do b[a[i]] := i;
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
for (i=0; i < n; i++) b[a[i]] = i;

המישר ןייממ
הרומת ךפוה
לרגטניא בשחמ
ךרעמ לפכשמ?ימינפ רבכע םע אשינ בשחמל ינוציח רבכע רבחל ןתינ םאה .62 
סקונילב קר
אל הרקמ םושב
רבחל רשפא
יטוחלא קר?בשחמ לע הקיזומ עומשל ןתינ םאה .63 
אל
םדומ םע קר
ינוציח לוקמר םע קר
ןכ?אבה עטקה השוע המ .64 
s:=0;for i:=1 to 3141 do s := s + sin(i/1000)/1000;
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
for (s=i=0; i<3141; i++) s += sin(i/1000.0)/1000;

לגעמ רייצמ
לרגטניא בשחמ
המישר ןייממ
תונוכנ תובושתה לכ:ליכמ s םדוקה עטקה ףוסב .65 
דע ספאמ sin(x) לרגטניא
-cos()+cos(0)
2
תונוכנ תובושתה לכאוה VBS ץבוק .66 
Very Bad Sign
Visual Basic Script
Violet Blue Silver
Variable Background Soundךרעב תספות MPEG-2 ב הסוחד ואדיו טרס תעש .67 
תייב וליק
תייב הגמ
תייב הגי'ג
תייב הרטאוה Sniffer םשה רוקמ .68 
רד'גירפ ררקמ ומכ ,ירנג ךפהש הרבח םש
וזורק ןוזניבור ומכ ,גשומ ךפהש רפס םש
עורפה ברעמה ומכ ,תשרומל ךפהש טרס םש
'ץיוודנס דרול ומכ ,םסרופמ ךפהש םדא םש


?תחא םעפ קוידב הרפס לכ ,תורפסה לכ תא םיליכמ דחיב n3 ו n2 םרובע םימייק n םימלש םירפסמ המכ ** .69

0
1
3
ףוסניא:איה 80x86 לש הנוכמ תפשב RCL הדוקפה .70
. ReCaL stack
. Rotate through Carry Left
. ReCalibrate Loop
. Random Counter LoadPush Sp ילבמסאה תדוקפ עוציב ירחא .71 
ןטקי IP ו ןטקי SP
לדגי IP ו ןטקי SP
ןטקי IP ו לדגי SP
לדגי IP ו לדגי SPםיאבה דוקה יעטק ינש .72 
I)	x := A - - B;
II)	x := A + B;
:(הלאשה התוא) C יבבוחלו
I)	x = A - - B;
II)	x = A + B;
םישוע
רבדה ותוא דימת
רבדה ותוא כ"רדב
םינוש םירבד כ"רדב
םינוש םירבד דימת:אוה גירחה הרקמהו .73 
A=0
ילילש B
B = A
הזכ הרקמ ןיא?SPAM הז המ .74 
לבז ראוד
הרמוח ביכר
הלועמ ןקחש
תונוכנ תובושתה לכ?JPG תמויס תשמשמ המל .75 
חיר
לוק
ואדיוו
הנומת(ט"ל קרפ ,םירדנ תכסמ, ילבב דומלת) "וילוח 1/60 לטונ ,הלוח רקבמה-לכ" * .76 
?וילוחמ רתווי המכ ,הלוח הז רחא הזב םירקבמ םישנא םישישש ירחא 
1/2 
1/e 
1-1/e 
(2.718 ךרעב יעבטה םתירגולה סיסב) e ?Check Point תרבח תרציימ המ .77 
הנגה ירצומו שא תוריק
תודבכ תויאשמו םילודג םיפונמ
םיחוטש םיכסמו םיריהמ םיבשחמ
םיספדומ םילגעמל הקידב תונכות?IBM שוריפ המ .78 
Itsik Beni Moshiko - םימיקמה לש תוביתה ישאר 
Iota Beta Mu - תיאטיסרבינוא הווחא םש לע 
Intelligent Blue Mind - חשב םלועה תפולא תינכות 
International Business Machines - הביתכה תונוכמ ימימ דוע ?COTS הז המ .79 
Commercial Off The Shelf 
Copy Of The Same 
Clean On The Ship 
Coffe Or Tea Sugar ?IRC הז המ .80 
הסנכה סמ
Chat לוקוטורפ
םודא-תת רבחמ
םיבכורמ םימלש?Port 25 שמשמ המל .81 
הקיפרג
ראוד
FTP
Web


?"ADD AX,AX" ו ,"SHR AX,1" 80x86 לש הנוכמה תפש תודוקפ ןיב רשקה המ .82 
ללכב לדבה ןיא
רבדה ותוא בורל
הנוש דימת טעמכ
דבעמה גוסב יולת?"MOV AX,BX" 80x86 לש הנוכמה תפש תדוקפ השוע המ .83
AX ךותל BX ןכות תא הריבעמ
BX ךותל AX ןכות תא הריבעמ
BX ו AX תא תספאמ
BX ןכותל AX ןכות ןיב הפילחמ