2003 'א בלש

?BMP ב םישמתשמ הסיחד תטיש הזיאב .1

Huffman
LZW
RLE
ץוויכב םישמתשמ אל


?80x86 לטניא לש דבעמב ןורכיזב 0x12345678 הלופכה הלימה הארת דציכ .2

403:0x56 402:0x78 401:0x12 400:0x34
403:0x78 402:0x56 401:0x34 400:0x12
403:0x12 402:0x34 401:0x56 400:0x78
403:0x21 402:0x43 401:0x65 400:0x87


?Watchdog והמ .3

רורחש ךרוצל ("העיקת") לשכ לש הרקמב ברעתמש ביכר
(... ,ריינ קדהמ ,ןייטשניא ,בלכ) טפוסורקימ לש ןעייסה
(IDS) םיבשחמל תורידח יוליגל תכרעמ
VB ישמתשמל יתוזח שמתשמ קשממ


?IRQ3 שמשמ המל .4

3 ורפסמש IRQ ןיא
םיקסידל השיג םויס לע עידומ
Reserved
תילאירס האיציל שמשמ


:האבה C תיצקנופ השוע המ* .5
int f(int x) {return(((((x>>15)&1)^1)-1)|1);}      

(עובק ךרע הריזחמ) x ב היולת אל היצקנופה
(unsigned רפסמב) עובירב x תא הלעמ
(-1 תרחא ,יבויח x םא 1) x לש ןמיסה תא ריזחמ
(ילילש x םא) x לש םיטיבה רדס תא ךפוה


?C++ תפשב תואבה תורהצהה יתש ןיב לדבהה המ .6
class A { char* p;};      
struct B { char* p;};      

class ינשהו struct דחא ,לדבה ןיא
C++ לש תונשי תואסרגב יקוח אל ןהמ דחא
םינתשמל השיגה תרוצ
לודג רתוי הקלחמה לש לדוגה


?PIC לש תוביתה ישאר ןה המ .7

Position-Independent-Code
Programmable-Interrupt-Controller
Personal-Internal-Computer
Portable-Image-Constructor


?PC יבשחמב Mode12h תארקנ היצולוזר הזיא .8

320x200x256
640x480x256
640x480x16
25x80


?PC IBM יבשחמב segment ו selector ןיב לדבהה המ .9

רבדה ותואל יפולח םש
חישק ןנוכב sector מ קלח אוה selector ו track מ קלח אוה segment
תבותכ ןייצמ segmentו descriptors לש ךרעמל סקדניא אוה selector
םייק ןכ selectorו םייק אל segment Mode Protected ב


: ל שמשמ 0x201 טרופ .10

DMA
Blaster Sound
Keyboard
Joystick


?(386+)PC בשחמב שמתשהל הלוכי הלעפהה תכרעמ IRQs המכב .11

7
15
16
IRQ ב שמתשהל הלוכי אל הלעפהה תכרעמ


?PC בשחמב PS2 גוסמ רבכעל תונפל ןתינ ךיא .12

Controller Keyboard ה ךרד
רבכעל תונפל רשפא יא
0x43 טרופ ךרד תורישי תונפל
םאה חול לע אצמנש PS2 לש ןקתהה ךרד


:אבה עטקב טלפה היהי המ .13
int* buf = (int *)malloc(5);      
printf("%d", sizeof(buf));      

20
5
10
4


:האבה C תינכות סיפדת המ* .14
char* str = "Codeguru!";      
printf("%c", *(char *)((long *)((char*)(str)+1)+1));      

'c'
'!'
'd'
'u'


:(80x86 לטניא) אבה דוקה השוע המ .15
jmp short $ - 2      

Reboot עצבמ
דוקב יארקא םוקמל ץפוק
רבד עצבמ אל
תיפוסניא האלול


?סודב תטלופ תינכותש stderr- ה תא ץבוק ךותל םיבתוכ ךיא .16

prog.exe >! error.txt
prog.exe >> error.txt
prog.exe | error.txt
prog.exe 2> error.txt


?הז לע הז ומיאי אל םהמ םיינש ףאש ילב חש חול לע םישל רשפא ,רתויה לכל ,םיצר המכ .17

8
14
16
64


?Base64 הז המ .18

ידוס יניס סיסב
ריהמ יפרג םתירוגלא
םיתנכתמ לש טנרטניא רתא
םייראניב םיצבקל דודיק תטיש


. םיקלוד םיווק 20=2+6+6+6 שי םיירהצה רחא תוקד עשתו עברא העשב ,אמגודכ ?תוקדו תועש ןועשב עצוממב םיקלוד םי LED המכ* .19

14
18.4
21
27.8


?Scheduler הז המ .20

תונמזותמ תומישמ תלעפהל ינשדח בשחמ
םיבר םישמתשמל בשחוממ הנש חול
תולטמ ןיב ןמז תקולחל ןונגנמ
עסונה ןכוסה תייעב ןורתפל םתירוגלא


?Java-Class ץבוק לש יוהיזה תמתוח יהמ .21

ץבוקל תמתוח ןיא
0XCAFEBABE
0X00C0FFEE
"JavaClass"


:האבה היצקנופה השוע המ* .22
unsigned char f(unsigned char a){      
a = ((a<<4) & 0xF0 | (a >> 4) & 0x0F);      
a = ((a<<2) & 0xCC | (a >> 2) & 0x33);      
a = ((a<<1) & 0xAA | (a >> 1) & 0x55);      
return a;}      

-a תא תבשחמ
a תא תספאמ
תויביסה תא תכפוה
a ב םיקולד םיטיב תרפוסמ


?האשרהה תא םיגציימ הריפס סיסב הזיאב ,unix ב ץבוקל השיג תואשרה םינתונשכ .23

ילמיצד
ילמיצדסקה
ילטקוא
יראניב


?OLE הז המ .24

Object-Linking-and-Embedding
Out-Look-Express
Only-Long-Extension
Outer-Light-Energy


?אטב תסרג איה המ .25

הניקת אל/תנשוימ אסרג
תוקידבב/תינויסנ אסרג
הניקת/תנכדועמ אסרג
ןונכתב/תידיתע אסרג


?DRP הז המ .26

Delta-Random-Path
Disaster-Recovery-Plan
Dot-Raw-Plot
Disc-Reset-Power


?הרשע-שש דע תחאמ םירפסמה תא ליכמה 4 לע 4 םסק עוביר לש (תודומע=) תורושה םוכס והמ .27

16
34
32
65536


?המוד סחי שי ןבלמ יצחל ורובע ןבלמ לש תועלצה סחי המ .28

ךרעב 0.707
ךרעב 1.414
2 שרוש
תונוכנ תובושתה לכ


?999 וא 999 :לודג רתוי המ* .29

999
999
םיווש
הריפסה סיסבב יולת


?(80x86 לטניא) cwde הדוקפה עיפשמ רגוא הזיא לע .30

ah
dx
eax
cr


?0x43,0x6f,0x64,0x65,0x47,0x75,0x72 הרדסב אבה רביאה המ** .31

0x43
71
114
0x75


?ךרדה התואב שמוממ int גוסמ הנתשמ C# בו Java ב םאה .32

integer ב שמתשהל ךירצ Java ב
תויביס 32 לדוגב הנתשמ אוה C# בו טקייבוא אוה Java ב
תויביס 32 לדוגב הנתשמ אוה Java בו טקייבוא אוה C# ב
טקייבוא רותב שמוממ אוה תופשה ינשב ,לדבה ןיא


?ררחושמ היהי תינכותה ףוסב (x י"ע עבצומש)ןורכיזה םאה .33
void free_proxy(char *p){ free(p);}      
main(int argc, char* argv[]){ char* x = malloc(48); free_proxy(x);}      

ןכ
אל
םירטמרפה רפסמב יולת
יחכונה ןורכיזה בצמב יולת


?וילע עיבצמ אוהש ןכותה תא תונשל ןתינ אלש עיבצמ C תפשב רידגנ ךיא .34

char * const ptr;
char const * ptr;
static char * ptr;
const char const *ptr;


: תועצמאב דבוע יטפוא ביס .35

וידר ילג
רוא
תילמשח תוכילומ
םימ תמירז


?טיבב שי םיתב המכ .36

8
11
תיב ףא טיבב ןיא
7


?EGA ךסמב שי םיעבצ המכ .37

4
16
256
1024


: הז "רבדמב הירא ".38

ץופנ גאב
יראניב שופיח תטיש
המצוע בר לע בשחמ
היצלומיס קחשמ


?Counter-Strike הז המ .39

שדח סוריו-יטנא ןונגנמ
ןווקמ בשחמ קחשמ
םירקאה דגנ הדוגא
םדקתמ שא ריק


:אבה C דוקב היצקנופה השוע המ* .40
int a(int x){ if (x == 1) return(x++); return x +!a(x-1);}      

תרצע תבשחמ
0 הריזחמ
-1 הריזחמ
x תא הריזחמ


?ןועש רדת ותואב םיליגר ידבעממ םיבוט תוחפ םה Celeron ידבעמ עודמ .41

תחפומ ןומטמ ןורכיז םהל שי
לארשיב םירצוימ םה
ןוונמ Line Pipe ןונגנמ םהל שי
ןועש תמיעפ לכב תולועפ תוחפ םיעצבמ םה


?MMX הז המ .42

הידמיטלומ תויצקילפאב תוכמותה תודוקפ טס תבחרה
(Moving-Many-Xor) הנשי הנפצה תטיש
(Multiply-Minor-Xray) תואיגש ןוקיתל דוק
10 םעוזה סקמ טרסל רוציק םש


?DSP תוביתה ישאר םהמ .43

Digital-Signal-Proccesor
Dual-Side-Printing
Don`t-Shoot-Please
Dynamic-Service-Pack


?(בוריקב) Kbps128 ב MP3 לש הסיחדה סחי והמ .44

1:2
1:10
1:100
1:500


?PALM-PILOT הז המ .45

םיט"לזמ םיסיטמש םישנאל יוניכ
ללכושמ ךסמ סיטרכ לש םש
םיאקיפרגל טוטריש תנכות
ריעז אשינ בשחמ


?טנרטניאל רתויב הריהמה רוביחה תטיש יהמ .46

MODEM
T3
ADSL
ISDN


?תויבוק ששל שי (רדסל תובישח אלל) תונוש הלטה תואצות המכ ,(רדסל תובישח ילב) תונוש תויורשפא 21 שי תויבוק יתש תלטהל* .47

36
462
23328
46656


?DVD הז המ .48

Digital-Versatile-Disc
Dolby-Video-Data
Dream-VoiceD
Dont-Violate-Data


?0x5a,0x59,0x5b,0x58,0xb8,0x01,0x00,0xc2,0x02,0x00 הז המ* .49

לותח לש ביטגנ
IpV6 תבותכ
הרגש לש ףוס
י'צאנוביפ רפסמ


:אבה C דוק עוציב רחאל Y לש וכרע המ .50
int x = 0x1234;char y = *(char *)&x;      

0x12
0x34
תעדל ןתינ אל
(Little/Big-Endian)דבעמ יולת


?-1 לש שרוש הז המכ .51

-1
i בכורמה רפסמה
(pi) sin
תונוכנ תובושתה לכ


?םימ םרגב שי םיבקועמ םינורקימ המכ .52

(הגמ) ןוילמ
(הגי'ג) דראילימ
(הרט) ןוילירט
(הטפ) ןוילירדווק


?תידממ עברא היבוקל שי תועלצ המכ* .53

4
16
32
64


?אבה עטקה השוע המ .54
loop forever {delay(d-w);open();delay(w);close()}      

םינותנ רגאמ חתופ
תימוי תורטממ ליעפמ
הלוע ףוצפצ רציימ
ינועבצ ףרג רייצמ


?w תועמשמ המ ,תמדוקה הלאשב .55

לבכה ךרוא
היקשהה ןמז
ינושאר רדת
ךסמה בחור


?הגי'ג ירחא דיימ האב הדימ תדיחי וזיא .56

הגמ
הרט
הטז
המאג


?אבה עטקה השוע המ .57
loop forever      
if t() > t0 then c() else h()      

שרוש בושיח
רושימ בוביס
ןגזמ רקב
ררועמ ןועש


?t0 תועמשמ המ ,תמדוקה הלאשב .58

תיתלחתה הדוקנ
הייפצ תיווז
יוצר ךרע
דעיה ןמז


?אבה עטקה השוע המ ,(םייבויח םימלש) םייעבט םירפסמ x,y ןתניהב* .59
while (x > 0) {      
x = x-1      
y = y+1}      

y לא x תא ףיסומ
x מ y תא רסחמ
y תא ספאמ
תונוכנ תובושתה לכ


:אבה C עטק השוע המ .60
for (i=0; i=0; i=0) i=printf("%s\n","CodeGuru");      

םולכ תושעל ילב ,דיימ רוצעי
תחא הספדה ירחא םייסי
תיפוסניא האלולב עקתי
ףועיו תיקוח יתלב הדוקפ ץירי


?5=a ןיבל a=5 ןיב C תפשב לדבהה המ .61

לדבה לכ ןיא
יקוח אל םהמ דחא
a לש סופיטב יולת
רשק םוש ןיא


C: תפשב אבה דוקה עטק סיפדי המ* .62
#define add1(a) a+1      
printf("%d",add1(17<<1));      

23
35
68
70


C: תפשב אבה דוקה עטק השעי המ .63
for (i=0; i<100; i++);      
printf("CodeGuru\n");      

םולכ סיפדי אל
תחא הרוש סיפדי
תורוש האמ סיפדי
תורוש תחאו האמ סיפדי


?(לטניא דבעמ םע IBM בשחמ) GDT ה תלבטב אצמנש ןושארה Descriptor-ה והמ .64

Null
Video-address
Mapped-DMA
BIOS-data-area


: הל שי Tiny לדומב הבותכ תינכותשכ .65

דוקל 64KB לדוגב עטקמ דועו םינותנל 64KB לדוגב עטקמ
1MB לש לדוגב ימאניד ןורכיזו ,םינותנ ,דוקל דחא עטקמ
םינותנלו דוקל 64KB לדוגב עטקמ דועו תינסחמל עובק אל לדוגב דחא עטקמ
תינסחמו ימאניד ןורכיז ,םינותנ ,דוקל 64KB לדוגב דחא עטקמ


?םיתבב טקסיד לש MBR Sector לש יטרדנטסה לדוגה והמ .66

256
512
1024
4096


?C תפשב האבה הרדגהה פ"ע רדגומ המ .67
char* (*ptr)(char *, int);      

int ו char גוסמ עיבצמ char, גוסמ עיבצמ :םירטמרפ השולש תלבקמש היצקנופל עיבצמ
int char גוסמ עיבצמל הבסה השועש char גוסמ עיבצמ
char גוסמ עיבצמ הריזחמו int ו char גוסמ עיבצמ :םירטמרפ ינש תלבקמש היצקנופל עיבצמ
char גוסמ ךרעו int לדוגב ךרעמ הריזחמש היצקנופל עיבצמ


:ארקית תואבה תודותמהמ הזיא C++ תפשב אבה דוקה פ"ע .68
class A{public:virtual void f() {}};
class B : public A{void f() {}};
void (A::*pmf)() = &A::f;
A *a = new B;
(a->*pmf)();
delete a;

A::f
B::f
תעדל ןתינ אל
רלייפמוקה שומימב יולת


?80x86 ילבמסא תפשב אבה דוקה עוציב רחאל AX לש וכרע היהי המ* .69
0: call $ + 3      
1: pop ax      
2: sub ax, 3      

3 ךרעה
ללכ הנתשי אל AX
שולש דועו ולש םדוקה ךרעה
הציר ןמזב 1 הרוש לש IP ה


?לקשמ תווש תוצובק יתשל םקלחל ןתינ םאה .(ק"מסל םרג 19.2 בהז לש ילוגסה ולקשמ) 'שטניא 1,2,3,4,...,12 לש םיסוידרב ,בהז ירודכ 12 םינותנ .70

םלש רפסמ ונניא 2.54 יכ ,אל
2 תקזח ונניא 12! יכ ,אל
4,5,6,7,8,9 לומ 1,2,3,10,11,12 ,ןכ
ןורתפ שי ,ןכ


?האבה האוושמה תא םירתופ ךיא .71
a = x^(b + c ln(x))      

X גולב תיעוביר האוושמ
תויורשפאה לכ לע רבעמ
םיראניב םיצע ידי לע
יטילנא ןורתפ ןיא


?SendMessage ל PostMessage היצקנופה ןיב Win32API ב לדבהה המ .72

היצקנופ התואל םינוש תומש ינש - לדבה ןיא
הכחמ ןכ Send ו ,הבושתל הכחמ אל Post
C תפשב Post ו ,ילבמסאב שומישל דעונ Send
PostMessage םשב היצקנופ ללכב ןיא


?C++ תפשב האבה הרדגהה יפל b תא םירצוישכ ארקת A הקלחמ לש תודותמה ןמ הזיא .73
A c;      
A b = c;      

Copy-Constructor
Assignment-Operator
Default-Constructor
Untrivial-Constructor


?(IP) טנרטניאה לקוטורפ לש ימשרה ןקתב שי םידומע המכ .74

25
23
45
67


?TCP אלו UDP תועצמאב שממל ףידעת תואבה תונכותה ןיבמ הזיא .75

טנרטניאה תשר ג"ע ןופלט תחיש תרבעה
הלילה תועשב סוחד ץבוק תחילש
וכותבש תונומתל ליבקמב טנרטניא ףד תחילש
תונוכנ 3 ו 2 תובושת


, רשאכ ACK חלשנ TCP לוקוטורפב .76

TCP תליבח תלבק ירחא
(Size Window) ןולחה לדוגב יולת
שומימה רדגוה RFC הזיא יפל יולת
תוינש שמח לכ


: ןוכנ םיאבהמ המ ,ספא אוה הלש checksum הש UDP תליבח תלביק .77

ספא אוה checksum ה הדשש ןכתי אל
ללכ checksum בשוח אלש הארנכ
תשרה סיטרכב הרוקמש הליבחה תחילשב הלקת
עדימה תא רצע שאה ריקש ןמיס


?switch ל hub ןיב לדבהה המ .78

םיליבקמ םירצומל םינוש תומש קר ולא ,לדבה ןיא
םירבוחמה םיבשחמה לכל חלוש hub ו ,דדוב דעיל חלוש Switch
רתוי םיהובג םיבצקב ךמות switch וליאו ,טיב-הגמ 10 דע לש םיבצקב ךמות Hub
TCP לוקוטורפב םג ךמות switch ש דועב UDP, ב קר ךמות Hub


?IP לעמ IP ריבעהל הצרנ הרטמ הזיאל .79

ירשפא וניא הז בצמ
הובג תויועט זוחא הבו תשר הנותנ רשאכ עדימה תחטבאל
(Unix ו Windows לשמל) תורז הלעפה תוכרעמ ןיב רשקתל הצראשכ
טנרטניאה תשר לעמ תימינפ תשר לש םיקלח ינש רבחל הצראשכ


?םיאבה ןיבמ ינויגהה םילוקוטורפה רדס והמ .80

PPP TCP IP HTTP
IP TCP HTTP PPP
PPP IP TCP HTTP
IP TCP PPP HTTP


?עודמ ,הלשכנ הלועפהו POP3 תרזעב ל"אוד חולשל יתיסינ .81

POP3 לוקוטורפ תועצמאב ל"אוד חולשל רשפא יא
העדוהה ךותב םיילאוטסקט םניאש םיוות חולשל יתיסינ
דבלב תוימינפ תותשרב ראוד תחילשל שמשמ POP3
דבלב פופ תקיזומ תרבעהל שמשמ ןקתה


"Null-Modem": ב םירבוחמש םיבשחמ ינש יבגל ןוכנ המ .82

BBS ךרד םירבוחמ
ןופלט תייזכרמ ךרד רבוע אל רוביחהש
/dev/null ךרד םירבוחמ
םהניב עדימ ריבעהל ירשפא יתלבש


?תותשר לע םירבדמשכ MTU והמ .83

Move-to-UDP
Maximum-Transfer-Unit
Matrix-to-Unicode
Metric-Temporary-United


?םייק וניא םיאבה םילוקוטורפהמ הזיא .84

Smodem
Zmodem
Xmodem
Hmodem