2003 'ב בלש?GIFב םישמתשמ הסיחד תטיש הזיאב .1

Huffman
LZW
RLE
ץוויכב םישמתשמ אל


: (80x86 ילבמסא) ןפוד אצוי תואבה תודוקפה ןיבמ המ .2

push
pop
jmp
ret


?A20 הז המ .3

Address Line # 20
20 Hertz Amplified
Ada v2.0
םיתב 20 לדוגב ךרעמ תרדגה


?תינסחמל ףחדיי ךרע הזיא 80386 ילבמסאב ,push sp : הדוקפה תא עצבנש רחאל .4
(push-ה תדוקפ עוציב ינפל וכרעל ןה ל"נה תובושתב SP-ל תוסחייתהה)    

SP
SP + 2
SP - 2
SP תא ףוחדל רשפא יא


?תמדוקה הלאשה רחאל ומצע SP לש וכרע ויהי המ .5

SP-2
SP-4
SP+2
SP+4


?עובק ףקיה תחנהב יברמ חטש שי תואבה תורוצהמ וזיאל .6

שלושמ
עוביר
לוגיע
לדבה ןיא


:אבה דוקה תצרה רחאל םילימה יתש וספדוי יתמ* .7
if (x != 0) printf("Code");      
if (x + 1 == 1) printf("Guru");      

אל םלועל
ילילש x םא
ישממ x םא
ןכ דימת


?80x86 דבעמב (PD) םיפדה תיירפס לא עיבצמ רגוא הזיא .8

EBP
CR1
CR3
DR1


?אבה C דוקב היעבה המ .9
char str[] = "CodeGuru";      
char*str2 = malloc(strlen(str) + strlen("\0"));      
strcpy(str2, str);      

ירמגל ןיקת דוקה
ןוכנ רדגומ אל str הנתשמה
ןורכיז קיפסמ הצקומ אל
DWORD * ךירצ mallocו size_t ריזחמ strlen


?80x86 ב אבה דוקה עצבמ המ .10
func:
push bp
mov bp, sp
push es
mov ax, value
mov es, ax
mov al, [bp + 4]
mov di, [bp + 6]
mov bx, di
shl di, 6
shl bx, 8
add di, bx
add di, [bp + 8]
stosb
pop es
mov sp, bp
pop bp
ret

ךסמה לע הדוקנ רייצמ
תרשוקמה המישרב רביא הנשמ
ןורכיזב רמושו טלק סחוד
ךסמל תוא סיפדמ


?תמדוקה הלאשב value לש ךרעה תויהל ךירצ המ .11

0xb800
0x0400
0x7c00
0xa000


?היצקנופה תרדגה תיארנ התייה ךיא C תפשב ל"נה היצקנופל םיארוק ונייה םא .12

void func(int, int, char)
void func(int, int, int)
char func(int, int, int)
void func(char,int, int)


?VC++ ב __declspec (naked) הז המ .13

רהמ רתויש המכ ץורל ךירצ הב דוקהש היצקנופ
ןטק רתויש המכ תויהל ךירצ הב דוקהש היצקנופ
םמצע םירגואה ךותב םירטמרפ תלבקמש היצקנופ
תינסחמ תרדגה הל ןיאו ,םצמוצמ הלש דוקהש היצקנופ


?80x86 ב אבה ילבמסא דוק השוע המ .14
pushf
pop ax
or ah,1
push ax
popf

םולכ
AX תא ספאמ
תיפוסניא האלול
Single Step


: םה (space white) םינבל םיוות .15

0x20-0x7f םוחתב םיוות
tab, enter, space :םיוותה
lf, cr, tab, space :םיוותה
0x20-0x7f םוחתב אלש םיוות


: אוה Cookie .16

תבשחוממ לזמ תיגוע
Advanced GameBoyל שדח קחשמ
ןפדפדב תרמשנש עדימ תסיפ
ההוזמ יתלב ISNל לרגומ רפסמ


?IBM PC ב refresh rate ל שמשמ (port) חתפמ הזיא .17

0x20
0x3da
0x3d8
0x201


: ןפוד אצוי םיאבהמ המ *.18

Pipes
Mailslots
CopyData
Sockets


?Protected Mode ל דבעמה לש הצירה בצמ תא הנשנ רגוא הזיא םע .19

CR0
DR0
TR0
EBP


?ינושאר היהי יתרפס-תלת רפסמש יוכיסה המ .20

זוחא ךרעב
זוחא 17 ךרעב
זוחא 49 ךרעב
זוחא 91 ךרעב


?7,12,13 םירפסמה תשלשל אורקל לבוקמ ךיא *.21

(תידווש) תינאירליוא השלש
(תינויי) י'צאנוביפ תשלש
(תיניס) תיארוגתיפ השלש
(תיטירב) םירטקסומ תשלש


?n תקזחב 17 לש תורשעה תרפסל שי תויורשפא המכ 7, איה n לש תודחאה תרפס םא .22

1
2
5
10


?4,294,967,299 רפסמה לע רמול ןתינ המ .23

י'צאנוביפ רפסמ ךרעב אוהש
2 תקזח ךרעב אוהש
ינושאר אוהש
תונוכנ תובושתה לכ


: יגולונורכ רדס יפל םיאבה תא רדס .24

COM, MZ, PE, NE
COM, MZ, NE, PE
NE, PE, MZ, COM
NE, MZ, COM, PE


:אבה C דוקב היעב שי םאה .25
func(count, &count);      

(היצקנופ שומימ)תנכתמ יולת
רדהמ יולת
היעב ןיא
Undefined


:אבה HTML ב היעב שי םאה .26
<form method=post>      
<input type=file>      
</form>      

רדגומ אל ACTION
רדגומ אל NAME INPUT
רדגומ אל ENCTYPE
רדגומ אל MAX_FILE_SIZE


?IBM PC בשחמ לע אבה לקספ דוק השוע המ .27
mem[$0050:0000] := 1;    

ןורכיזה לכ תא ספאמ
רבכעה תא ליעפמ
Print Screen תא לרטנמ
הינש תויפלאב ןמז דדומ


?םייגוז-יא וא םייגוז םירפסמ ,רתוי שי המ .28

הלימה לדוגב יולת
םייגוז
םייגוז-יא
רבדה ותוא


?ןפוד אצוי המ .29

ר
d
1E2
100


זא,יגוז-יא אוה התיכב םידימלתה רפסמ םא .30

תונבה רפסמל הווש םינבה רפסמ
התיכב תונב רתוי שי
תונבה רפסממ הנוש םינבה רפסמ
רבד רמול ןתינ אל


?דעוב ימ רומשל ידכ שורד ןורכיז המכ .םישולש ךותמ םידימלת השולש שי התיכה דעוב .31

(םיתב העברא) הלימ
םיתב םישולש
תיב-וליק
תיב-הגמ


הז MAGIC .32

תונכת תפש
םיפלק קחשמ
תילגנאב םסק
תונוכנ תובושתה לכ


?LDAP תרושקת תרבוע טרופ הזיאב .33

389
636
666
1701


?UCS-4ב ות גיצהל ידכ םיכירצ םיתב המכ .34

2
4
8
16


: כ (VC פ"ע)רדגומ HANDLE .35

void *
DWORD *
char *
HANLDE


: הז Phrack .36

םיריש ףותישל הנכות
בשחמ קחשמ
תינווי תוא
ןווקמ םירקאה ןיזגמ


?הבוט תספדמל שי DPI המכ .37

םידדוב
תואמ
םיפלא
DPI ל תוספדמ ןיב רשק ןיא


:אבה ירלוגרה יוטיבה השוע המ .38
/\w@\w\.\w/      

ליימ תבותכ ההזמ
טנרטניא רתא ההזמ
תוהז םילימ ףילחמ
DNS ל IP ריממ


:האבה C תיצקנופ השוע המ * .39
BOOL f(long x)      
{      
return (((x-0x01010101)&~x&0x80808080) != 0);      
}      

םיקולד x ךותב 24,16,8,0 תומוקמב םיטיבה םא תקדוב
x ךותב ףצרב םיקולד םיטיב ינש םנשי םא תקדוב
x ךותב 0 וכרעש דחא תיב ונשי םא תקדוב
x ךותב 0 וכרעש דחא טיב ונשי םא תקדוב


:אבה עטקה השוע המ .40
x = (x&0x5555) + ((x>>1)&0x5555);      
x = (x&0x3333) + ((x>>2)&0x3333);      
x = (x&0x0F0F) + ((x>>4)&0x0F0F);      
x = (x&0x00FF) + ((x>>8)&0x00FF);      

x רפסמהמ ישילש שרוש איצומ
x ב םיקולדה םיטיבה רפסמ תא רפוס
רבדה ותוא ראשנ x - םולכ השוע אל
יתלחתהה וכרעב תולת ילב ,עובק ךרע x ב ביצמ


:תורדגהה יתש ןיב לדבה שי Java תפשב םאה .41
int array[];      
int[] array;      

ןורכיז תאצקה תניחבמ לדבה ןיא
דבלב יריבחת לדבה שי
תיקוח הניא היינשה הרדגהה
ןורכיז רתוי תכרוצ הנושארה הרדגהה


?הצקומ ןורכיזל עיבצי x ,אבה C דוקב "malloc_proxy" היצקנופל האירקה רחאל םאה .42
void malloc_proxy(char *p)      
{      
p = (char *)malloc(40);      
}      
      
main(int argc, char* argv[])      
{      
char* x = NULL;      
malloc_proxy(x);      
free(x);      
}      

ןכ
אל
םירטמרפה רפסמב יולת
יחכונה ןורכיזה בצמב יולת


?80x86 לטניא דבעמב movsb הדוקפה השוע המ .43

דחאב SI תא הלידגמ
ןורכזב תייב הקיתעמ
sx ל bx תא הריבעמ
bx ל sx תא הריבעמ


?אבה עטקה השוע המ .44
for i ? -100 to 100      
for j ? -100 to 100       
for k ? -100 to 100       
if (round(sqrt(i*i+j*j+k*k)) = x) a[i,j,k] = true      

לרגטניא בשחמ
עונמ ליעפמ
האוושמ רתופ
רודכ רייצמ


?x תועמשמ המ ,תמדוקה הלאשב .45

בושיחה קויד
תוריהמ / קפסה
שקובמה ןורתפה
(סוידר) גוחמ


:אבה C עטק השוע המ .46
for (i=0; i= =0; i=0)      
i=printf("%s\n","CodeGuru");      

םולכ תושעל ילב ,דיימ רוצעת
תחא הספדה ירחא םייסת
תיפוסניא האלולב עקתת
ףועתו תיקוח יתלב הדוקפ ץירת


?5=a ןיבל a=5 ןיב C תפשב לדבהה המ .47

לדבה לכ ןיא
יקוח אל םהמ דחא
a לש סופיטב יולת
רשק םוש ןיא


?80x86 ילבמסא תפשב אבה דוק השוע המ .48
xor ax, ax      
mov ds, ax      
mov ax, [0x470]      
and ah, 0x80      
jnz exit      

לעפוה בשחמהש עגרהמ תועש 24 ורבע םאה קדוב
Ctrl+Break ץחלנ םאה קדוב
Escape שקמ ץחלנ םאה קדוב
Reset השע בשחמה םאה קדוב


?80x86 ילבמסא תפשב אבה דוקב * ותה ספדוי םימעפ המכ .49
mov bx, 0x7671      
mov al, '*'      
start:      
int 0x29      
inc bh      
jns start      

10
15
479
35214


?ליבקמב (chat) טסקט תרבעהו ץבוק תלבק ,ץבוק תחילש רשפאמ םיאבה םילוקוטורפהמ הזיא .50

Smodem
Zmodem
Xmodem
Hmodem


?FTP-ב לבקאש הינשל םיתב םומיסכמה המ ,750KBPS לש ספ בחורב טנרטניא-וק יתינק .51

הינשל םיתב וליק 199 תוחפל
הינשל םיתב וליק 750
הינשל םיתב וליק 93מ תוחפ
הינשל םיתב וליק 749


?80x86 ילבמסא תפשב אבה דוקה תצרה רחאל AX לש וכרע ויהי המ .52
mov ax,num       
neg ax       
sbb ax,ax       
neg ax       

יגוז num ןכ םא אלא ,ספא
ילילש num ןכ םא אלא ,דחא
(C תפשב) !!num
(Java תפשב) $^num


:אוה בשחמה ךסממ טלפנה רואה .53

םינוטופ
םינוטורפ
רזייל
םינורטקלא


?ל שמשמ RIP לוקוטורפ .54

ינורטקלא ראוד תרשל השיג
םיבתנ ןיב תרושקת
לוקוטורפה תמרב תרושקת
םינותנ תרושקתב יטמוטוא תואיגש ןוקיתל לוקוטורפ


: תועצמאב ארוק CD-ROMה ןנוכ .55

יטנגמ ןשייח
היצטרופלט
בבותסמ שאר
רזייל ןרק


: תיטמוטוא הצקומ ןורכיז Java תפשב .56

ןוכנ
ןוכנ אל
שארמ רדגומ ךכ םא קר
ןורכיז לש תיטמוטוא האצקה ןובשחב תוחקול תונכתה תופש לכ


?דציכה . -128 יל אציו 127-ל 1 יתפסוה .57

טיב 8 לש הלימב השענ בושיחה
בר ןמז הצר בשחמב תרחא תינכות
םיבכורמ םירפסמב השענ ןובשחה
תונוכנ תובושתה לכ


?האבה 80x86 ילבמסאה תדוקפ השוע המ .58
lea bx, [bx + 2]      

bx+2 תבותכב תאצמנש הלימה תא תארוק
bx+2 תבותכב אצמנש תיבה תא תארוק
bx+2 תבותכל bx ןכות תא תבתוכ
bx לש וכרעל 2 הפיסומ


?עצבתמ המ ,DOS הלעפהה תכרעמב ,ץבוק םיקחומ רשאכ .59

ץבוקה םקוממ היה ובש ןורכיזה לש סופיא
ןשיה יבג לע שדח עדימ םע רבעמ
קסידה לש טמרופ
ץבוקה םשב הנושארה תואה יוניש


?Unix תכרעמ לע םיצרה םימושייה לכב הפצנ דציכ .60

netstat -a
ps -aux
int -a
SysLog -all


: עדימה תא תרגשמ ,ללכ ךרדב ,Telnet תינכותה .61

תוא רחא תוא
תוינש 10 לכב
Enter שקמה לע ץחלנש םעפ לכ
4KB לש םיקולבב


?בשחמה םע דובעא דציכ ,ילש BIOSה תמסיס תא יתחכש .62

"Open Seasamy" העובקה אמסיסה תא סינכא
Microsoft Telnet ב שמתשא
אמסיסה סופיאל םאה חול לע דחוימ Jumper ליעפא
חפל בשחמה תא קורזל שי - רשפא יא


?בשחמה לע תשר סיטרכ ןיקתא דציכ .63

"םינקתהה להנמ" תועצמאב
"הנכות רסה/ףסוה" תועצמאב
ימצעב הנקתה תנכות בותכא
יליבשב ותוא ןיקתהל בוטה ירבחמ שקבא


: ותועמשמ AI .64

Automatic Intermission
Automatic Inheritance
Automobile Industry
Artificial Intelligence


?-Perlב ץבוק חתפת דציכ .65

FILE ("new.txt");
open ("new.txt");
open (FILE, new.txt);
open (FILE, "new.txt");


: איה Python .66

תלפמוקמ תונכת תפש
תלפמוקמ אל תונכת תפש
Perl ל ףסונ םש
הקיתע תינווי הנידמ-ריע לש המש


: הנה Ethereal .67

הקיפרג תנכות
תידממ-תלת הקיפרג תנכות
Sniffer תנכות
בשחוממ ןמוי


:רובע םילבוקמה תוביתה ישאר ןה EOL .68

End of Life
End of File
Evolving Operational List
End of Line


?ש המ SSLל אוה SSH .69

HTML ל אוה XML
HTML ל איה JavaScript
TCP ל איה Telnetש המ
ךמות לוקוטורפ


: ןמיסב בורל ליחתמ IRC ץורע לש ומש .70

'@'
'$'
'#'
'm'


: האבה היצקנופה תא תעצבמ DOSב DosKey תנכות .71

רזוח שומישל תבתכ ןתואש תונורחאה תודוקפה תא ןורכיזב תרמוש איה
שומיש היה אל םהל רשא םיפסונ םישקמב שמתשהל ךל תרשפאמ איה
בשחמה תא תלעונ
OS2 תנכות ללכב איה הנכותה


: תעצבמ Defrag תדוקפ .72

םיעדרפצ תרפוס
קסידה תא תנגראמ
םיטנמוגרא הרידגמ
ךסמ תמצוע תדדומ


?Bridge והמ .73

Switch ןיעמ
שא ריק
Hub ל רחא םש
Switch ב בלושמ בתנ


: לש תומש ןה ודנטנינו יראטא .74

תרושקת תוכרעמ
םינופלט תויזכרמ
'70 ה תונשמ םידבעמ
ואדיו יקחשמ תולוסנוק


: רתוי הנשי תכרעמ וזיא .75

80286
Pentium
יראטא
ודנטנינ


: אוה ZIP .76

ץוויכ ןקת
ןנוכ
תונוכנ 'בו 'א תובושת
ספא IP תבותכ


:איה Web ירתא תביתכל תירקיעה הפשה .77

C++
Flash
HTML
Java


?BBS והמ .78

תוישפוח תונכותל טנרטניא רתא
IRC ץורע
ןופלט וק תועצמאב ץר רשא "רתא"
דוק לוהינ תכרעמ


?םדומ תועצמאב גייחת דציכ .79

ATDT
AT
DIAL
ATNT


?ץבוק ךות לא הנכות לש הצירה תואצות תא ריבעת דציכ .80

"<"
">"
"="
"+"


?תונולחב וידחי םיצחלנ םה רשאכ Del + Shift םישקמה םיעצבמ הלועפ וזיא .81

ץבוק תקיחמ
ןולח תריגס
םיליעפה תונולחה לכ תריגס
תותימצל ץבוק תקיחמ


?Mac תבותכ יהמ .82

שוטניקמ יבשחמ לש דבעמ לע עבטומה ירודיס רפסמ
תשר ןקתה לש הרמוחה לע הבורצה העובק תבותכ
שוטניקמה תאיצממ "לפא"ל ךיישה לוקוטורפב לבא ,IP תבותכל המודב
שמתשמ התא ובש בתנה לש תבותכ


?"#!/user/bin/perl" ץבוק לש ותליחתב איהשכ האבה הרושה תועמשמ המ .83

בשחמב Perl תינכותה םוקימ
תינכותה תא בתכש שמתשמה םש
תינכותה יבגל Cב הרעה
םיעובקה לש הריפסה סיסב


?סודב c:\> לש ליגר prompt גצוימ דציכ .84

$p$g
C:\
Default Prompt="C\:"
$disk


?DVD לש םיקסיד בורצל ןתינ םאה .85

םילעפמב קר
םימעפ הנומש דע קר
אל
DVD ברוצ תועצמאב


?LED והמ .86

ןבל רוחש ךסמ
די ףכ יבשחמלו םייראלולס םינופלטל ךסמ
רוא תטלופ הדויד
ילמשח ותמ תדידמ רישכמ


?Fortran והמ .87

".NET" מ ילרגטניא קלח
ןושארה בשחמה תא השמישש תונכת תפש
Gopher לש איצממה לש החפשמה םש
םייעדמ םיכרצל הנשי תונכת תפש


?לטניא לש ילבמסא תפשב ZF גציימ המ .88

ספאה לגד - ZeroFlag
העוקת תינכותה - ZeroFlow
תמעמועמ הקיגול - Zen Fuzzy Logic
יפוסניא קוידב םירפסמ- Zombie Float


?סודב 0x16 הקיספ תשמשמ המל .89

הקיספ וזכ ןיא
הנכות יולת
תדלקמ יתוריש
תשרב םינותנ לש הלבק/החילש?תוינש םע ןועשב עצוממב םיקלוד םי-LED המכ .90
:תארנ תוינש עבשו םישולש ,תוקד עשת ,םיירהצה רחא עברא העשה ,הרהבה םשל   
   _  _  _  _  _ 
 | |  | | | |  |  | 
   -   -  -   
 | | | | |  |  |  | 
   ¯  ¯  ¯  ¯   

14
18.4
21
27.8C: תפשב אבה דוקב "r" היצקנופה השוע המ .91
void r(int a)      
{      
return (r0(a, 0));      
}      
int r0(int a, int t)      
{      
if (a)      
return(r0(a/10, 10*t + a%10);      
return(t);      
}      

-a ב תורפסה רפסמ תא תבשחמ
תיפוסניא האלול
תוכלמה 8 תייעב תא תרתופ
-a ב תורפסה רדס תא תכפוה


?"םייק אל ץבוק" אוה דוק רפסמ הזיא ,HTTP לוקוטורפב .92

404
405
200
500


:תיקוח האבה הדוקפה HTTP1.1 לוקוטורפב םאה .93
"GET / \r\n"      

דימת תיקוח ,ןכ
הטקאפב עדימ רסח ,אל
HTTP1.3 מ קר תמייקה הדוקפב רבודמ ,אל
Netscape לש ןפדפדב קר ,ןכ


: הז RFC .94

Request for Comments
Reply for Common use
Return File Checksum
Repeating Flow Chart


: ליכמה עדיממ םייונב MIDI יצבק .95

לוקו םילכ ינותנ
םיוותו םילכ ינותנ
םילסקיפ ינותנ
הניגנ ןמזו םיוות ,םילכ ינותנ


?Framerelay הז המ .96

טנרטניא ירתא תביתכל הטיש
םיריהמ םידבעמב ירמונ רסממ
קחרמ בושיחל תיטיתמ הטיש
םינותנ תרושקת לש הרוצ


?managed דוק והמ .97

C# לש דוק והז
VB לש דוק והז
VM לעמ ץרש דוק והז
Native דוק והז


?.NET תיגולונכטב תוינכות ןיקתהל ידכ תדחוימ הנקתה םיכירצ םאה .98

(.NET Framework שורד)םיצבק תקתעה טושפ תושעל רשפא ,אל
דחוימ Wizard םיכירצ ,ןכ
תנקתומש הנכותב יולת
Assemblies ב יולת99. * מה עושה הפונקציה C הבאה:

void doue(const char* s)
{
 if (!*s) return;
 while (*s) {
  if (*s == 0x25) putch(((s[1] - 0x30 > 9) ? ((s[1] & ~0x20) - 0x37) :
(s[1] - 0x30) * 0x10) + ((s[2] - 0x30 > 9) ? ((s[2] & ~0x20) - 0x37) : (s[2] - 0x30))), s+=3;
  else putch(*s);
  s++;
 }
}