שאלון למתמודד

שלב א / 20061. ב - ‏C++‎, אם נצהיר על מתודה כ - pure virtual וגם נממש אותה:

נקבל שגיאת קומפילציה - אסור לממש פונקציות pure
נקבל שגיאת ריצה - אם תהיה קריאה לפונקציה ה - runtime יזרוק exception
יתקמפל וירוץ בלי בעיות, אך מהדרים מסוימים יזרקו warning - לעולם לא ניתן להריץ את הפונקציה
שימושי במקרים מסוימים, אין שגיאות בזמן קומפילציה או בזמן ריצה
2. מה עושה הקוד הבא:
int f(unsigned int x)‎
‎{‎
‎ if (x == 0) return 0;‎
‎ return (f(x/2) + (x%2));‎
‎}‎


מחזיר כמה ספרות זוגיות יש במספר
מחזיר את מספר הביטים הדלוקים
מחזיר את מספר הביטים הכבויים
מחזיר האם המספר מתחלק בשתיים ללא שארית
3. מה לא בסדר הקוד הבא בשפת C++ (הניחו שקיימים ה-include-ים המתאימים):
int rand(void)‎
‎{‎
‎	std::auto_ptr<char> arr = new char[100];‎
‎	int i;‎
‎	for (i = 0; i < 100; ++i)‎
‎	{‎
‎		arr[i] = rand();‎
‎	}
‎  ‎
‎	for (i = 0; i < 100; ++i)‎
	{‎
		std::cout<<int(arr[i])<<std::endl;‎
	}‎
‎}‎

יש חריגה מתחום המערך - באחת מלולאות ה - for
יש דליפת זיכרון - אסור להחזיק מערכים ב-auto_ptr
אסור להכניס ints למשתנה char ללא type-cast - זה זורק מידע
אסור להדפיס משתנה char כ-int - המידע החסר לא מוגדר
4. אילו מהצעדים הבאים נחוץ כדי להשתמש ב - dynamic_cast ב-C++‎:

קיום מתודה וירטואלית כלשהי ב-class האב
קיום destructor וירטואלי
קיום constructor וירטואלי
אף אחד, ניתן להשתמש ב-dynamic_cast על כל אובייקט
5. מה עושה הקוד הבא:
bool f(unsigned int x) {‎
‎  if (x == 0) return false;‎
‎  return ((x & (x-1)) == 0);‎
‎}‎

בודק האם X הוא חזקה של 2
בודק האם ב-X יש שני ביטים דולקים צמודים
בודק האם ל-X יש ביט אחד דולק לפחות
בודק האם ל-X יש מספר זוגי של ביטים דולקים
6. מה התפקיד של INT 3h במחשבי PC של IBM?

זה ה- Video Interrupt
זה ה- Keyboard Interrupt
זה ה- Disc Interrupt
זה ה-Breakpoint Interrupt ‎
7. מה ההבדל בין Intel Assembly ל- AT&T Assembly?

יש Opcodes שונים
תחביר שונה
יש אוגרים שונים
מיועדות למעבדים שונים
8. איזה קוד שקול לפעולה של הפקודה LEAVE?

NOP; POP EBP
MOV ESP, EBP; POP EBP‎
MOV EBP, ESP; POP ESP
LEA EBP, [EBP]; POP EBP‎
9. אם ‎[EBP-4]‎ הנו המשתנה המקומי הראשון בפונקצית C, מה זה ‎[EBP+4]‎?

כתובת חזרה
משתנה גלובלי ראשון
פרמטר ראשון לפונקציה
Saved EBP
10. בשביל שהתוכנית הבאה תפעל באופן תקין, השלם את החסר.
‎.DATA‎
	HelloWorld DB "HelloWorld", 0x0‎
‎.TEXT‎
	MOV ESI, HelloWorld
	MOV EDI, ESP
	‎???‎
	CHAR_LOOP:‎
		LODSB
		CMP AL, 0x0‎
		JE _EOF
		STOSB
		JMP CHAR_LOOP
	‎_EOF:‎
		RET

MOV ESI, 0‎
CLD
STD
XOR EDI, EDI
11. יש שתי מעטפות, באחת יש פי שתיים יותר כסף מהשנייה. פתחת מעטפה אחת ואתה רואה בתוכה ‏1000 שקל, האם כדאי לעבור למעטפה שנייה?

כן, כי יש במעטפה השנייה 500 שקל או 2000 שקל ולכן תוחלת הרווח היא חיובית
רק אם השיקולים שלך הם להרוויח כמה שיותר כסף, לא משנה באיזה סיכוי
אפשר לעבור ואפשר לא לעבור, זה לא משנה
רק אם משחקים יותר מאיטרציה אחת של המשחק (אבל כל פעם הסכומים במעטפות מוגרלים מחדש)
12. יש תחנת אוטובוסים שבתחילת כל דקה יוצא ממנה אוטובוס בהסתברות 1/6. מה הפרש הזמנים בתוחלת בין יציאה של שני אוטובוסים סמוכים?

6 דקות
5 דקות
12 דקות
10 דקות
13. הגעת לאותה תחנת אוטובוסים באמצע דקה כלשהי. מה הפרש הזמנים בתוחלת בין האוטובוס שיצא לפני שהגעת לאוטובוס הבא שיגיע?

6 דקות
5 דקות
12 דקות
10 דקות
14. מה מודדים ביחידות וואט (w)?

מתח
התנגדות
הספק
זרם
15. מה תפקיד הפקודה הבאה הרשומה בשפת HTML:
‎<marquee direction="right"> HELLO </marquee>‎

הפקודה מציגה על המסך את המילה HELLO כאשר המילה נטוייה לצד ימין
הפקודה מציגה בצד ימין של המסך את המילה HELLO
הפקודה מציגה על המסך את המילה HELLO כאשר המילה נעה משמאל לימין
הפקודה מציגה על המסך את המילה HELLO כאשר המילה נעה מימין לשמאל
16. מה יציג הדפדפן עבור הקטע הבא בשפת HTML:
‎<body>‎
‎	<script language="javascript">‎
		Window.alert("Good Luck");‎
	</script>‎
‎</body> ‎

הדפדפן יציג הודעת שגיאה למשתמש מפני שהקטע לא תקין
הדפדפן יפתח הודעה למשתמש שבה רשום Good Luck
הדפדפן יפתח חלון חדש שבו רשום Good Luck בצבע שחור
הדפדפן לא יעבוד עד שהמשתמש לא יקליד Good Luck
17. מה פירוש המילה ASP?

Active Search Pages
Active Support Pages
Active System Pages
Active Server Pages
18. איזה מהבאים הוא אינו‎ ‎טופולוגיה המגדירה חיבור של מחשבים ברשת?

BUS
SQUARE
STAR
RING
19. איזה מהבאים הוא אינו סוג של כבל תקשורת?

Twisted Pair
Coaxial
RJ45‎
Optic Fiber
20. מה פירוש ראשי התיבות SMC בשפה Assembly?

Self Machine Check
Self Modifying Code
Single Machine Connection
Single Machine Circle
21. כמה פעמיים תתבצע הלולאה הבאה?
MOV EAX, 6
MOV EBX, 5‎
MOV ECX, 4‎
MOV EDX, 3‎
MOV ESI, 2‎
MOV EDI, 1‎

LOOP_ME:‎
    	DEC EAX
    	DEC EBX
    	DEC ECX
    	DEC EDX
    	DEC ESI
    	DEC EDI
	LOOP LOOP_ME

1
4
3
2
22. במקום LOOP, נשתמש ב LOOPZ ‎. כמה פעמיים עכשיו הלולאה תבצע?

0
1
3
אין סוף
23. באיזה אוגר משתמשים להעברת ערך חזרה ‎(Return Value)‎ בקוד שנכתב בשפת C?

EDX
ESI
ECX
EAX
24. מה הערך של האוגר AH בקוד הבא?
MOV EAX, 0xabcddcba
PUSH 0x1‎
POP EAX

הערך ‎0xBA
הערך ‎0x0‎
הערך ‎0x1‎
הערך ‎0xB1‎
25. באיזה מדינה פותח וירוס המחשב הראשון - ‎"brain virus"‎ ?

רוסיה
ארה"ב
פקיסטן
סין
26. באיזו שנה פותח משחק המחשב הראשון ששמו "מלחמת החלל" ?

1962
1946
1989
1950
27. לאיזה מהרכיבים הבאים רוחב פס הנתונים ‎(DATA BUS)‎ הוא 16 סיביות?

8051
8086
8088
כל התשובות נכונות
28. איך ניתן לדעת שהמספר 0010 הרשום בצורה בינארית הוא זוגי?

עפ"י סיבית שמאלית כאשר היא '0' לוגי
עפ"י סכום שתי הסיביות השמאליות כאשר הוא '0' לוגי
כאשר מספר '0' לוגי במספר יותר גדול ממספר '1' לוגי
עפ"י סיבית ימנית כאשר היא '0' לוגי
29. מהו תפקיד הסיכוך העוטף את כבל התקשורת?

לחזק את הכבל
לאפשר העברת מידע רב ומהיר בכבל
לספוג רעשים הנוצרים על הכבל ולהגן על המידע
להגדיל את התנגדות הכבל ובכך להחליש את כמות המידע בכבל
30. במודל שבע השכבות ‎(OSI)‎, איזו שכבה נמצאת מתחת לשכבת ה- Transport?

Network
Application
Presentation
Physical
31. איזו העברת נתונים מהירה יותר, העברה מקבילית או העברה טורית?

העברה מקבילית
העברה טורית
שני סוגי ההעברות שוות בזמן
תלוי בגודל המידע שרוצים להעביר
32. מה עושה התוכנית הבאה בשפת מיקרו 8086 הבאה:
Mov CX, 10  ‎  ‎     ‎
Mov SI, 2000h ‎     ‎
Mov DI, 1000h ‎      ‎ 
Again: Mov AL, [DI]‎
‎    Mov BL, [SI]‎
‎    Mov [DI], BL‎
‎    Mov [SI], AL‎
‎    Inc SI‎
‎    Inc DI‎
‎    Loop Again

התוכנית מעבירה בלוק נתונים בגודל 10 מכתובת ‎1000h לכתובת ‎2000h
התוכנית מחליפה בלוק נתונים בגודל 10 בין כתובת ‎1000h לבין כתובת ‎2000h
התוכנית מעבירה בלוק נתונים בגודל 10 מכתובת ‎2000h לכתובת ‎1000h
התוכנית מחליפה בלוק נתונים בגודל 10 בין כתובת ‎1009h לבין כתובת ‎2009h
33. מה ישתנה לאחר שינוי ערך אוגר CX ל- ‎10h?

התוכנית לא תשתנה כלל
גודל בלוק הנתונים ישתנה ל- 16 תאים
התוכנית תשנה את הכתובות ל- ‎1010h ול- ‎2010h
התוכנית לא תעבוד מפני שזיכרון המעבד לא מכיר בלוק נתונים בגודל ‎10h
34. נתונה התוכנית הבאה בשפת פסקל:
x:= 0;‎
writeln('Enter a number');‎
readln(num);‎
while num<>0 do‎
begin
‎   x:= x*10+(num mod 10);‎
‎   num:= num div 10;‎
end;‎
מה תפקיד התוכנית הבאה?

התוכנית מחשבת את סכום הספרות של המספר num
התוכנית מחשבת את סכום ספרת העשרות והאחדות של המספר num
התוכנית מפרקת את המספר num לחצי
התוכנית מסדרת את המספר num בסדר ספרות הפוך
35. בתוך המעבד ישנה יחידה הנקראת ALU. מה הפירוש של יחידה זו?

Arithmetic Large Unit
Arithmetic Logic Unit
Arithmetic License Unit
Arithmetic Login Unit
36. מה ההבדל בין הזיכרונות ROM ו- RAM?

ROM זהו זיכרון פנימי, RAM זהו זיכרון חיצוני
ROM זהו זיכרון שניתן לכתוב אליו ולקרוא ממנו, RAM זהו זיכרון שניתן לקרוא ממנו בלבד
ROM זהו זיכרון שניתן לקרוא ממנו בלבד, RAM זהו זיכרון שניתן לכתוב אליו ולקרוא ממנו
ROM זהו זיכרון לכתובות בלבד, RAM זהו זיכרון לנתונים בלבד
37. LED מוגדר כרכיב...?

נועל - Latch
קלט - Input
חוצץ - Buffer
פלט - Output
38. בתוכנת WORD, איזה קיצור מבצע בחירת כל המסמך?

Alt + S
Ctrl + Z
Ctrl + A
Alt + W
39. בתוכנת EXCEL, כדי לפתוח מסמך שמור משתמשים בקיצור?

Ctrl + P
Ctrl + O
Ctrl + N
Ctrl + M
40. על איזו מערכת הפעלה מבוסס מנוע החיפוש של Google?

Windows
Linux
Macintosh
מנוע החיפוש עובד ללא שום מערכת הפעלה
41. מה מסתתר תחת השם OLS?

מערכת הפעלה
שפת תכנות
כרטיסייה בתוך המעבד
כנס לינוקס המתקיים מדי שנה בקנדה
42. מה זה PHP?

מכונה להעשרת אורניום
חבילת יישומים של office
שפה לבניית אתרים דינאמיים
מחלקה מחברת המחשבים HP
43. למה משמש הכלי rsync?

סנכרון המחשב עם מכשיר חיצוני (לדוגמא מדפסת)
העברה יעילה של קבצים ברשת
עוזר בתקנה של מערכת ההפעלה
מנוע חיפוש חזק ברשת
44. מה עושה הקוד הבא:
mov cx, 2‎
start:‎
xor dx, dx
div cx
push dx
and ax, ax
jz next
call start
next:‎
pop ax
add al, 30‎
int 29‎
ret

מדפיס מספר בבסיס 10
מדפיס מספר בביס בינארי
פונקציה רקורסיבית שבודקת אם מספר אי זוגי
פונקציה רקורסיבית שמדפיסה מספר ראשוני
45. מה היתרון של passive FTP?

האנטי-וירוס לא יזהה וירוסים אשר יעברו דרך passive FTP
הוא יותר מהיר
הוא יותר אמין (תיקון שגיאות)
הוא עובד מאחורי firewalls
46. למה צריך את TFTP?

אם FTP נחסם בfirewall
מימוש פשוט של FTP (במגבלות גודל קוד וזיכרון)
הוא יותר יעיל בהעברת קבצים קטנים
כדי לבצע העברת קבצים בין שני שרתים מרוחקים
47. למה משמש פורט 443?

לתעבורת HTTP מעל SSL
נעשה בו שימוש ב OpenSSL
לתעבורת RPC
לתעבורת HTTP Proxy
48. באיזה הקשר משתמשים במונח IRQL:

קוד אשר מטפל בפסיקות
פיתוח קוד פתוח בליבה של לינוקס
הפונקציה אשר גורמת ל blue screen of death בחלונות
קוד של מנהלי התקנים‎ ‎(דרייברים)
49. כשמרימים לחיים במשתה בין עשרה אנשים, כל בן אדם הרים לחיים עם כל האחרים, כמה נקישות בין הכוסות היו סה"כ?

45
35
100
!10
50. מה ידפיס קטע הקוד הבא כאשר הוא מורץ ע"י מעבד SPARC?
long a[] = {1, 2, 3, 4};‎
char*p = a;‎
for (int i = 0; i < sizeof(a); i++)‎
‎ printf("%d, ", *(p + i));‎

‎1, 2, 3, 4,‎
‎1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0,‎
‎0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3,‎
‎4, 3, 2, 1,‎
51. מה ידפיס קטע הקוד הבא כאשר הוא מורץ ע"י מעבד PowerPC?
char a[] = {1, 2, 3, 4};‎
long *p = a;‎
for (int i = 0; i < sizeof(a) / sizeof(long); i++)‎
‎ printf("%x, ", *(p + i));‎

‎01, 02, 03, 04‎
‎1020304,‎
‎4030201,‎
‎04, 03, 02, 01‎
52. כמה אוגרים כלליים יש במעבד AMD64‎ (x86-64‎)?

8
16
32
64
53. דיסאסמבלר הינו כלי שמטרתו:

לקמפל קוד אסמבלי לשפת מכונה
להריץ קוד מכונה בסימולציה
לתרגם קוד מכונה לשפת אסמבלי
לבדוק תקינות ריצה של תוכנית אסמבלי
54. Rootkit הינו:

וירוס מחשב שמופץ דרך האינטרנט
תוכנה זדונית שמטרתה להיות מוסתרת
סט כלים שנמצא בידי שימוש אדימיניסטרטור בלינוקס
שם של חברת אבטחה הודית
55. מה עושה הקוד C הבא:
unsigned long f(unsigned long a, unsigned long b)‎
‎{‎
‎ long d1 = b - a;‎
‎ long d2 = (d1 & (d1 >> 31)) << 1;‎
‎ return d1 - d2;‎
‎}‎

מחזיר את המרחק בין שני המספרים
מחזיר את המספר הנמוך מבין השניים
מחזיר את המספר הגבוה מבין השניים
מחזיר את סכום שני המספרים בלי לגרום לגלישה
56. מה עושה הקוד אסמבלי הבא:
ADD EAX, 3‎
SHR EAX, 2‎

מוסיף לאוגר 3 ומחלק אותו בשתיים
מחלק את האוגר ב-4, התוצאה מעוגלת כלפי מעלה
מוסיף לאוגר 3 ומכפיל אותו בארבע
מחלק את האוגר ב-3, מעוגל כלפי מטה
57. מה עושה הקוד אסמבלי הבא:
MOV DX, AX
MOV CL, 15‎
SAR DX, CL
SUB AX, DX
SAR AX, 1‎

מחלק מספר signed ב-2
מחלק מספר unsigned ב-2
מחלק מספר signed ב-2 ומעגל כלפי ה-0
מחלק מספר unsigned ב-2 ומעגל כלפי מינוס אינסוף
58. מה זה x-mas פקט‎?‎

פקטה שבה כל האופציות בדגלים של פקטת TCP דלוקות
פקטה ששולחים בתחילת כל שנה ל ‎ www.times.com
פקטת authentication שנשלחת בין רכז (hub) אחד לאחר
סוג של וירוס שנשלח מעל רשתות Wireless LAN
59. מה זה QOS?

שביעות רצון הצרכן של חברות ספקי אינטרנט
פרוטוקול לסינכרון מידע בין נתבים
הרכיב של DNS שאחראי על מטמון
פרוטוקול תיעדוף בין פקטות בנתבים
60. מה זה ECC?

Error Correction Code
Elliptic Curve Cryptography
תשובות א+ב נכונות
אף תשובה לא נכונה
61. למה בבקשת HTTP יש פרמטר HOST?

כדי שהאתר יוכל לעשות סטטיסטיקה פנימית
אם יש כמה אתרים על אותה הכתובת
כדי שהאתר יידע שרצו לפנות אליו אם הייתה בעיה בDNS
לצורך אבטחה ברמת הפרוטוקול בשילוב עם RSA
62. למה בVOIP משתמשים בפרוטוקול UDP מאשר TCP?

האמינות בפרוטוקול פחות חשובה ולכן כדי שהפקטות יגיעו מהר משתמשים בUDP
UDP לא עושה checksum על פקטות וכך הן תמיד יגיעו ליעדן גם עם קשיים בתקשורת
TCP לא יכול לעמוד במהירות שצריך בכדי לשלוח פקטות בפרוטוקולי VOIP
חברות התקשורת ישלמו יותר אם התעבורה תהיה אמינה ולכן משתמשים בUDP
63. מהי התזה של צ'רץ'?

יש בעיות שהן בלתי פתירות
יש עובדות שאי-אפשר לדעת אם הן נכונות או לא
ניתן לממש כל אלגוריתם שעובד עם מספרים באמצעות שפת C
ניתן לכתוב תוכנת מחשב שאם תדבר איתה לא תדע להבדיל אם זה מחשב או בן אדם
64. מי ידוע כתוכניתן הראשון:

קובול
אדה
פסקל
ליספ
65. מה עושה הקוד הבא בשפת אסמבלי ‎80x86‎?
ADD EAX, 3‎
AND EAX, -4‎

מעגל מספר כלפי מטה לכיוון האפס
מיישר (align) את המספר כך שיתחלק ב 4
בודק האם מספר מתחלק ב 4
מחסיר מ EAX את הערך ‎-1‎
66. מה משמעות ראשי התיבות SP?

Stack pointer בשפת סף
Service Pack של מערכת הפעלה
Short Play בווידאו
כל התשובות נכונות
67. בכמויות גדולות, מה יותר זול: קניה ללא מע"מ או קנה אחד וקבל את השני בהנחה של שליש?

קניה ללא מע"מ
קנה אחד וקבל את השני בהנחה של שליש
אותו הדבר
התשובה השתנתה עם הורדת המע"מ מ-17 ל-16.5 אחוז
68. בטקס סיום שכבה ח' בבית ספר יסודי השתתפו מאה תלמידים. לשמונה מהם היו אחים בכיתה א' שבאו לברך אותם .
לכמה אחוזים מהמשפחות (בערך) יש שני אחים בהפרש של שבע שנים זה מזה ?

4 אחוז
8 אחוז
12 אחוז
16 אחוז
69. אם בשבוע הספר מוכרים עשרה אחוז ממכירת הספרים השנתית, פי כמה גדולה מכירת הספרים בשבוע הספר מאשר בשבוע רגיל ?

פי 1.1
פי 5.1
פי 5.7
פי 10
70. אם רוב הכסאות בכיתה הם ורודים, ורוב התלמידים בכיתה הם בנים אז

קיים בן שיושב על כיסא ורוד
כל הבנות יושבות על כיסאות ורודים
אין שני כסאות כחולים צמודים
כל התשובות נכונות
71. זכרון מטמון זה כמו

המים הקרים שיוצאים בתחילת המקלחת עד אשר המי החמים מגיעים
הספרים האחרונים שקראת ושהולכים לאיבוד כי לא החזרת אותם לספריה
מורה שזוכר את שמות התלמידים שהצביעו לאחרונה ולא שואל אותם לשמם
הריבית הגבוהה המשולמת למי שזוכר להפקיד כספו בפק"ם בתחילת החודש
72. האם ניתן לשלם עשרה שקלים על ידי החלפת שטרות בלבד ?

בלתי אפשרי
משתמשים בשטר של שני דולר
שטר ישן של אלף לירות
אפשר
73. המשמעות של PERL היא:

Programmer Efficient Runtime Library
Practical Extraction and Reporting Language
Partial Equation Resolution Library
Productive Execution Runtime Language
74. במערכת WINNT, תוכניות רבות נתקעות בעת הפעלתן, ובעיקר תוכנות התקנה. מה יכולה להיות הסיבה ?

הכניסה HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Installer לא מוגדרת כמו שצריך
ספריית My Documents אינה קיימת
חסר קובץ Install.dll
משתני הסביבה TEMP ו-TMP מוגדרים לספריה שלא קיימת
75. איזו מבין מערכות ההפעלה להלן הכי פחות וותיקה ?

OpenBSD
Linux
FreeBSD
Windows 95
76. מה הוצע במסמך RFC 2550 שיצא באפריל 1999 ?

שיטה לייצוג תאריכים התומכת במיליארדי שנים קדימה
פרוטוקול תקשורת מאובטח
מערכת קבצים חסכונית, המאפשרת ניצול מיטבי של נפח הדיסק
תקן IEEE 2550, המציע אופטימיזציות לקומפיילרים של שפת C++x
77. MX RECORD הוא:

שיא העולם בהכפלת מטריצות בשיטת MX (Multiplicative eXtraction)
רשומת DNS המציינת את כתובת שרת הדואר של דומיין מסוים
רכיב תוספת למעבדי פנטיום, המאיץ ומשפר את ביצועי המעבד
שמה של רשומת המפתח בבסיסי נתונים מסוג Mysql-X
78. פורט תקשורת 27015 משמש ל:

המשחק Half-Life
שיתוף קבצים ב Windows
Battle Net של Blizzard
פורט לא קיים
79. מה תדפיס התוכנית הבאה:
for (i = 0; i < 10; i++)
   i <<= 1;
printf("%d", i);

10
15
16
17
80. כתבתי והרצתי את התוכנית הבאה במערכת יוניקס. מה יודפס ?
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main () {
  int rc;
  while (rc = fork()) {
      printf("%d\n", rc);
  }
}

מספר סופי של ערכים זהים
מספר סופי של ערכים שונים (לא זהים)
מספר אינסופי של ערכים שונים (לא זהים)
אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה
81. בכמה ימים בשנה מעוברת אפשר לטעות בין תאריך dd-mm לבין תאריך mm-dd?

31
132
144
366
82. מה הסיכוי שבמספר מכונית מקרי כל הספרות תהיינה שונות?

בערך 1 ל-2000
בערך 1 ל-16
בערך 1 ל-7
בערך 3 ל-4
83. לכמה מהחלטות של מועצת הביטחון של האו"ם בשנת 2004 יש שלוש ספרות שונות במספר?

22
24
27
29
84. לאזעקת הרכב שלי יש ארבעה לחצנים עליהם כתוב 1/2/3 4/5 6/7 8/9/0. אני בוחר את קוד האזעקה על ידי בחירת מספר ארבע ספרתי מקרי ולחיצת ארבעת המקשים בהתאמה. האם כל הקודים נבחרים בהסתברות שווה?

כן, כי בחרתי מספר מקרי.
לא, כי 10,000 לא מתחלק ב 256.
כן, פרט לקוד 0000.
תלוי בסוג הרכב.
85. האם SSH tunelling לבדו מאפשר לבנות VPN?

כן, על-ידי שימוש ב-port forwarding
כן, אבל רק בנתב Cisco
לא, כי אינו מאובטח דיו
לא, כי הוא שירות ברובד ה-TCP, ו-VPN דורש ניתוב IP
86. איזה מהפרוטוקולים הבאים מכיל פונקציונליות מלאה של ניהול קבצים בדיסק מרוחק?

SNMP
POP
Kerberos
IMAP


בהצלחה!