2002 'ב בלש
,םילשוריל א"תמ תינומב אלמ CD-Rom ריבעהל - רתוי לוז המ .1
?ISDN וק יבג לע ותלוכת תא חולשל וא    

תינוכמ כ"רדב
ISDN כ"רדב
רבד ותוא
רבכעב יולת


?Static םגו Virtual םג תויהל לוכי method םאה ,++C תפשב .2

וז תא וז תורתוס תורדגהה ,אל
תורדגהה תחאמ םלעתי רלייפמוקה ,ןכ
הרקמל םאתהב הרדגהב שמתשי רלייפמוקה ,ןכ
method ה ותואל םי-qualifier ינש רוסא יכ ,אל


איה האצותה ,יגוז אצי םייגוז-יא םירפסמ לש םוכס .3

תאצל היה ךירצש הממ רתוי הלודג
תאצל היה ךירצש הממ רתוי הנטק
תואדווב היוגש
תעדל רשפא יא


.םיקולד םיטיב לש יגוז רפסמ םהב תוהז תודועת ירפסמ היבשותל תתל הרחב טופיליל תנידמ .4
ל ןתינ ז"ת רפסמ ןתניהב

תדדוב האיגש דימת תולגל
תדדוב האיגש ןקתל
תואיגש יתש םיתיעל ןקתל
הנוכנ אל הבושת ףא


?WLAN תשרל יוניכב W ה תועמשמ המ .5

Windows
Wireless
Wide
Wysiwyg


זא CLASS B תא שמממ CLASS A םא JAVA תפשב .6

רחא CLASS שממל לוכי אל CLASS
CLASS B לש תוטישל דוקה תא קפסל ךירצ CLASS A
CLASS B לש תוטישל דוקה תא קפסל לוכי CLASS A
תושדח תוטיש ףיסוהל קר לוכי CLASS B


?brk() הרגשב שמתשמ התא יתמ ,++C תפשב .7

debugger ה תא רוצעל הצור התאשכ
(malloc, free) ןורכיז תאצקהל הירפס םישמממשכ
break בתוכ התאשכ רליפמוקה שמתשמ הב הרגשה וז
Block-Reverse-Kernel םתירוגלא תביתכ ןמזב


לש רצויה אוה Larry Wall .8

Python
C
++C
Perl


אוה XDR .9

XML לש השדח אסרג
תישיש המר לוקוטורפ
ליעי יפרג טמרופ
השדח םי-SCRIPT תפש


תגציימ "#C0C0C0" תזורחמה HTML תפשב .10

םיילוש תרעהל רושיק
אבה רוטה לדוג
רופא עבצ
ינאפי ות


:ל תשמשמ Lmabda, Lisp תונכתה תפשב .11

אלבט לוחתיא
ןושארה רביאה
ןורחאה רביאה
היצקנופ תרדגה


?אבה C ה עטק השוע המ ** .12
        


דחא לוגיע ךותב תודוקנה לכש יוכיסה תא בשחמ ,רושימב ירקמ ןפואב ורחבנש תודוקנ N ןתניהב
דחא הפ הטלחהל עיגהל חקיי ןמז המכ בשחמ ,תינמזוב הז תא הז ענכשל םיסנמש םישנא N ןתניהב
דחא ותאצותש ליגרת רוציל ידכ ךירצש תולועפה רפסמ תא בשחמ ,םייתרפס-וד םירפסמ N ןתניהב
דיחי ןורתפ קר ןהל היהיש יוכיסה תא בשחמ ,םימלענ ינשב תוירקמ תויעוביר תואוושמ N ןתניהב


האבה הנומתה ** .13


ש ךכל החכוה הווהמ


לדוגה ותואב םהמ םיינש ףא ןיאש םינבלמב רושימה תא ףצרל ןתינש
n דע תוישילשה תוקזחה םוכסל הווש n דע םירפסמה םוכס עובירש
יגוז דימת אוה יסדנהה עצוממל ינובשחה עצוממה ןיב שרפההש
תונוכנ תובושתה לכ


?B לשו A לש ךרעה המ ,אבה C עטק עוציב רחאל * .14
B=A=3; B = A++, A = ++B;      
B=4 ,A=4
B=4 ,A=5
B=5 ,A=4
B=5 ,A=5


?האבה ילבמסאה תדוקפה השוע המ .15
XOR BX,BX       
BX רגואה ןכות תא תספאמ
BX לש םדוקה וכרע תא ריזחמ
BX לש ןמיסה תא תכפוה
ישממ רפסמל BX תא תמגרתמ


?םידדצב דצרמ שדח ךסמש הביסה תויהל הלוכי המ .16
ןיקת אל ךסמה
ןנוכב טקסיד ןיא
ךסמה דיל טנגמ
תונוכנ 'גו 'א תובושת


?EROS תכרעמה לש תוביתה ישאר םה המ .17
Easy Recovery On Shutdown
Extremely Reliable Operating System
Expandable ROM Observation Server
Ear Removal Official System


?NOT יגולה רעשה השוע המ .18
ךפיהלו דחאל ספאמ ךפוה
טלפה תא דימת ספאמ
XOR ירעש ינש ומכ
דחא תויהל טלפה תא עבוק


?אבה דוקה עטק ידי לע תרדגומה codeguru(i) הרגשה תעצבמ המ .19
        
טפשמב םילימה רפסמ תא תרפוס
i לש תרצעה תא תבשחמ
תיפוסניא האלולל תסנכנ
םימעפ i "CodeGuru" הסיפדמ


?ןשי יכה אוה םיאבה םידבעמהמ הזיא .20
Celeron
80386
8088
8086


?DMZ הז המ .21
Delta Module Zero
תותשר יתש ןיב תזרופמ תשר
ZULU ןועשב דבועשDMA
Firewall-ל ףדרנ םש


?BUG גשומה רוקמ המ .22
ןושארה BUGה הלגמ לש ומש לע
תידוהב הלימ לש שוביש
הנשי תונכת תפש לש םש
ןשי בשחמב רצקל םרגו ףרשנש שע


:אבה דוקה עטק עצבמ המ .23

תוכלמה הנומש תייעבל תונורתפ רפוס
תורפס הנומש לש קוידב Pi תא בשחמ
ררולפסקא טנרטניא לש הסירקל םרוגה
תרצע הנומש תא בשחמ


:אוה ליגר BIOS -ל Flash BIOS ןיב לדבהה .24
השיגה תוריהמב
ןוכדעה תורשפאב
תרציימה הרבחב
םיקסידב הכימתב


תונכת תפשמ רוקמב החתופ יפלד .25
Visual Basic
C
לקספ
ןרטרופ


ל שמשמ PPP .26
תשרל Dial-Up ב רוביחל
תויטמיתמ תויעב תונכתל
Plug & Play תנקתהל
םיתרשמ ראוד תכישמל


ל תשמשמ SQL .27
טנרטניא ירתא
םינותנ ידסמ
תורז תופשב תוגצמ
יטמיתמ תונכת


-ל הנכות הניה PCTools .28
םיצבקה תכרעמב לופיט
בשחמב קוחרמ הטילש
בשחמ קחשמ
טנרטניאל תורבחתה


:וניה IPv6 .29
םיריהמ םיבשחמ תרבח
םירתא תיינבל הקינכט
רפושמ IP לוקוטורפ
ידמימ תלת ךסמ סיטרכ


?(Unix תוכרעמל הפילק) CSH ב תיקוח הניא תואבה תודוקפהמ המ .30
echo $$ >> pid
chmod 777 permit.all
dump '
!-2:s/777/666


:אבה IRC -ה טפירקס עטק בותכ הפש וזיאב .31
        
mIRC לש טפירקסה תפש
Pirch לש טפירקסה תפש
ircii לש טפירקסה תפש
BitchX לש טפירקסה תפש


?DOT ץבוק והמ .32
תובושח תודוקנ לש ץבוק
Word לש ךמסמ תינבת ץבוק
תיטקרטסבא הנומת ץבוק
הזכ ץבוק גוס םייק אל


?ךסמ לש ולדוג דדמנ דציכ .33
תיכנא
ןזואמב
ןוסכלאב
תיכוכזה יבוע


?אמסיסו שמתשמ םש (URL) טנרטניא תבותכ תרושב סינכת דציכ .34
http://login:password@host
http://password:login@host
http://login:password:host
http://password:login:host


?לנימרט תרזעב םדומב גייחת דציכ .35
set term
ATDT
START
DIAL


? HELO לש תועמשמה המ .36
ראוד תרש לומ ליימ תחילש לש הלחתה
ט'צב Hello -ל עודי רוציק
Unix תכרעמב קיתע Shell
Hereditary Engagement Log Oddity


?DICT םזימ והמ .37
יטנרטניא ןולימ
דובל ץעל הרבח
תקחורמ "הבתכה"
Directory Indexing Conditional Terminology


רוצייל הרבח הניה ASUS .38
הקיפרגו ךסמ יסיטרכ
ץורימ תוינוכמ
לע יבשחמ
בשחמ יקחשמ


?Bluetooth והמ .39
יטוחלא רבכע לש גוס
Wireless תייגולונכט
תונולח לש האבה הסריגה
תימואלניב תרושקת תרבח לש המש


?HTML ףדב הנומת גיצת דציכ .40






?אבה עטקה השוע המ .41
        
רקופב ףצר לבקל יוכיסה תא בשחמ
וגניב סיטרכ לירגמ
black-jack קחשמ
תונוכנ תובושתה לכ


:םיאבהמ רתויב ריהמה תרושקתה וק והמ .42
ISDN
DSL
T1
OC48


?run level 1-ב TCP Packets דבעל ןתינ םאה .43
ןכ
אל
רתויב םישידחה םיסקונילב קר
רתוי םינשי םיסקונילב קר


איה Shה תועמשמ SHL ילבמסאה תדוקפב .44
Short
Shuffle
Shift
Simple Hop


?אבה עטקה ףוסב j ליכמ המ* .45
        
יברימ רביא לש סקדניא
ירעזמ רביא לש סקדניא
יברימ רביא לש ךרע
ירעזמ רביא לש ךרע


?j לש וכרעל הרקי המ , ב <תא הנורחאה הלאשב ףילחנ םאו .46
הנתשי דימת
לודגל יושע
הנתשי אל
ןוטקל יושע


?אבה ילבמסאה עטק השוע המ .47
NOT AX      
INC AX      
NEG AX      
שולשב AX תא ליפכמ
שולשב AX תא קלחמ
שולשל AX תא הוושמ
ללכב AX תא הנשמ אל


:תייב וליק 64 דע קר םיצבק תחיתפב לבגומ Notepad .48
דימת ןוכנ
תונשי תואסרגב ןוכנ
דימת ןוכנ אל
הפשב יולת


:וניה תונומת תקירסב םירטמרפהמ דחא .49
TPI
DPI
PSI
PPI


:וניה סקונילל רתויב ינכדעה kernelה .50
8
7
2.3
2.5


:ארקנ kernelה תונולחב .51
Kernel 32
Kernel GUI
Kernel for Windows
kernel ללכ ןיא תונולחל


:וניה Gnome .52
X Windows
סקוניל לש הסריג
Window Manager
KDE-ל ףסונ םש


:ב שמתשנ תרש לא קוחרמ תודוקפ ץירהל ידכב .53
Telnet
FTP
DCC
Phone2PC


:לש םש וניה ATARI .54
קיתע בשחמ
שדח קחשמ
טנרטניא תרבח
בשחמה תא איצמהש ינפיה


:תרבח לש האצמה הניה Java .55
Sun
Microsoft
Mirabilis
IBM


:לוקוטורפ לע ססבתמ Ping .56
ICMP
CTCP
ISDN
TCP


:ןיב אוה Trumpet Winsock ב Temporary Range ה .57
4500 -ל 1024
5000 -ל 1024
5000 -ל 1025
8000 -ל 1024


:הארת netstat הדוקפה .58
םיליעפ םירושיק
םיאלמ םיקסיד
תורדגומ תוספדמ
תונוכנ תובושתה לכ


:איה DDOS .59
הלעפה תכרעמ לש םש
בשחמ קחשמ
םיבשחמ תפיקת לש גוס
יטמיתמ םתירוגלא


ב קסוע DOS הלעפה תכרעמב INT 13 .60
יטוחלא רבכעל רושיק
םיקסידל השיג
הנכות לש Debuging
(ער לזמ 13 לע וגליד) הזכ ןיא


:לש תוביתה ישאר ןה RTFM תויתואה .61
Read The "Fine" Manual
Ray To Form Manifold
Real Time Floppy Manager
Remember The Force, Mandor


:איה PHP .62
Webל חותיפ תפש
Unixל Java
תלפמוקמ תיליע תונכת תפש
ללכ תונכת תפש הניא PHP


:איה chattr .63
םיצבק לע העיפשמה הדוקפ
תשרב םיטא'צ לע העיפשמה הדוקפ
תאזכ הדוקפ תמייק אל
שדח ץבוק תריציל הדוקפ


:איה CVS .64
תנווכמ הדימל תכרעמ
הנכות דוק תקזחאל תכרעמ
םייח תורוק םושירל הטיש
תילארשי פא-טראטס תרבח


?הז לע הז ומייאיש ילב טמחש חול לע םיכלמ ינש םישל ןתינ תונוש םיכרד המכב .65
2106
3612
4032
4096


םשה תחת NTב תאצמנ ,2000 תונולח הלעפהה תכרעמב Documents and Settings הירפסה .66
WinDIR\Profiles\
Documents and Settings
NT תחת תאזכ הירפס ןיא
Program Files\Profiles\


:תרזעב ןויד תוצובקב םיפוצ unix תוכרעמב .67
Pico
Tin
rm
ls


:רשא דע ץבוק לכ לש תואסרגה לכ תורמשנ ,לדחמ תרירבכ ,VMS הלעפה תכרעמב .68
תינדי ןתוא םיקחומ
Purge ב םישמתשמ
הנורחאה הסרגה תא קר תרמוש VMS
Free ב םישמתשמ


:אוה Unix הלעפה תכרעמב םישמתשמה תונובשח לכ םיאצמנ כ"רדב וב ךירדמה .69
/home
/etc
/mnt
/root


?Recycle Bin ל ורבעוי םהש ילבמ םיצבק םיקחומ דציכ .70
Shift + Del
Shift + ALT + Del
Del + Return
CTRL + ALT + Del


:תא השדח תונולח תסריגמ ץירנ DOS ןולח חותפל ידכב .71
restart וא boot
dos וא ddos
cmd וא command
term וא terminal


אוה Sokoban .72
בשחמ תפש
בשחמ קחשמ
תינפי תבכר
יפרג בשחמ


:ידכב דעונ Save As .73
הנוש םשב םייק ץבוק רומשל
תינוכסח הספדה תרוצת עובקל
stand-by בצמל בשחמ ריבעהל
טנרטניאל עדימ קיתעהל


?P2P הז המ .74
םיבשחמ ינש ןיב הרישי תרושקת
תמייוסמ Plug & Play תרוצת
םינקחש הבורמRPG קחשמ
הליעי תיטוחלא תרושקת


?ASCII ב A לש ירפסמה ךרעה והמ .75
32
65
127
255


?אבה עטקה בשחמ המ* .76
        
e mx
e xm
m ex
x ex


?Task Bar ה לש ןימי דצב םילמסה תרושל םיארוק דציכ .77
Symbol Line
Command Line
System Tray
Command Interpreter


?אבה דוקה עטק השוע המ .78
        
יעוביר שרוש בשחמ
IP תבותכ סיפדמ
ןולימב הלימ שפחמ
ילטקוא סיסבל םגרתמ


?האבה הדוקפה השוע המ .79

םיקיר םיצבק תקחומ
ץבוקב תורוש תרפסממ
דבעמה תוריהמ תא תקדוב
e תא תבשחמ



האבה הרגשה השוע המ **.80

int f(int a, int b){do b &= ~(a^=b); while (b<<=1);
return(a);}

Pascal:
repeat a:=a xor b; b:= (b and (not a)) shl 1; until (b=0);



תא בשחמש רשפאה לככ רצק 80X86 ילבמסא עטק בותכ .**.81
.תינתומ הציפקב שומיש ילב ,bx ו ax לש םומינימה       




ןויצב ובשחי אל 81-ו 80 הלאש *